Pobierz

 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

 

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów

w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych

w Katowicach

w roku akademickim 2016/2017

 

Na podstawie:

art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1356 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr poz.838), oraz Statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach,

 

Senat Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych  Katowicach uchwala następujące zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych w roku akademickim 2016/2017

 

ROZDZIAŁ I

WARUNKI FORMALNE

 

§ 1

 1. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach - jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2003 r. nr DSW 3-4001-665/JP/03 i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych  pod numerem 288.

2.    Zasady przyjmowania na studia, określa tryb i warunki przyjęć na trzy i pół letnie studia zawodowe, prowadzone w formie: stacjonarnej i niestacjonarnej, półtora roczne uzupełniające studia magisterskie oraz roczne studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017.

 

3. W roku 2016/2017 Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na wydziale informatyki na kierunki: informatyka i grafika oraz na studia podyplomowe na kierunkach:

-   AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D

-   Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

-   Administracja siecią komputerową MICROSOFT

     -   Administracja siecią komputerową GNULINUX

-   Administracja siecią komputerową CISCO

-   Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

- Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

-   Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

-   Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

 

4. Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalanych w zarządzeniu przez Rektora Uczelni.

 

5. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o art. 169 Ustawy z dnia 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

6.                  Za obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego odpowiada sekretarz powołany spośród pracowników administracyjnych dziekanatu Uczelni.

 

7.                  Do zadań sekretarza należy:

 

a.                  przyjmowanie zgłoszeń i kompletowanie dokumentów,

b.                 pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

c.                  wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

d.                 sporządzanie sprawozdań

 

8.                  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 

a.                  przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej i kompletowanie dokumentów,

e.       przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników,

f.                   podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia
w ramach  przyznanego limitu miejsc,

g.                  przygotowanie listy kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów,

h.                 przygotowanie listy nie przyjętych z powodu braku miejsc,

i.                   pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

j.                   wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

k.                 rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych,

l.                   sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

9.                  Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek grafika prowadzone jest w oparciu o punkty przyznane za:

 

a.      rozmowę kwalifikacyjną, w tym z wiedzy z zakresu zagadnień związanych z kierunkiem studiów

b.     portfolio

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktów będą podane do wiadomości w dniu rozpoczęcia rekrutacji.


10.               Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy podlegają tej samej procedurze rekrutacji, co wszyscy inni kandydaci.

 

11.               W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na kierunku grafika kandydaci mogą się ubiegać o przystosowanie formy i miejsca postepowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 

12.               Forma i miejsce postępowania kwalifikacyjnego ustalane jest na podstawie indywidualnego wniosku kandydata oraz dostarczonej przez niego dokumentacji potwierdzającej rodzaj niepełnosprawności.

 

§ 2

 

    1. W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach mogą studiować     wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe.

 

    2.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w pierwszej kolejności.

 

§ 3

 

 1. Nauka w Szkole jest płatna.

 

2.    Informację o opłatach pobieranych przez Szkołę i terminach ich wnoszenia podaje się do wiadomości zainteresowanych w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

3.                  Wypełnienie ankiety-kwestionariusza i deklarację podjęcia nauki przez kandydata oznacza wyrażenie swoich preferencji i woli studiowania w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.


4.                  Wniesienie opłaty wpisowej jest warunkiem wpisania na listę studentów lub słuchaczy w przypadku studiów podyplomowych.

 

§ 4

 

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia składają
  w dziekanacie Szkoły lub w punkcie przyjęć następujące dokumenty:

 

a) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)

b) ankietę kandydata,

c) deklarację podjęcia studiów

d) kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),

e) 2 fotografie,

f) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na obranym kierunku,

g) orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony,

h) dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

 

2. Kandydat na studia II stopnia na kierunek informatyka powinien posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w szczególności posiadać uporządkowaną teoretyczną wiedzę na temat:

- struktur danych,
- algorytmów i złożoności obliczeniowej,
- architektury systemów komputerowych,
- systemów operacyjnych,
- technologii sieciowych,
- języków i paradygmatów programowania,
- grafiki komputerowej, baz danych,
- sztucznej inteligencji,
- inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych,

posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

- algorytmiki, projektowania i programowania obiektowego,
- cyklu życia systemów informatycznych,
- metod techniki i narzędzi stosowanych w złożoności obliczeniowej,
- budowy systemów komputerowych,
- systemów operacyjnych,
- sieci komputerowych,
- implementacji języków programowania,
- grafiki komputerowej,
- baz danych,
- sztucznej inteligencji,
- inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych,
- metod gromadzenia, przetwarzania i analizy danych.


3. Miernikami efektów kształcenia są:


a) - dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku informatyka I stopnia
lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia
były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i 
robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, telekomunikacja,
fizyka,

b) - dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty
kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów, a 
określone w pkt. 2,

- jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia
braków    kompetencyjnych poprzez zaliczenie w określonym terminie
wskazanych przez Komisje Rekrutacyjną przedmiotów, w wymiarze
nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności,

c) - o spełnieniu lub niespełnieniu przez kandydata warunków określonych w 
punktach 2 i 3 a) i b) decyduje Komisja Rekrutacyjna,

 

4. Senat Uczelni może wprowadzić w postępowaniu kwalifikacyjnym kryterium
średniej oceny z przebiegu studiów I stopnia - jako dodatkowy warunek
konieczny do spełnienia przez kandydata na studia II stopnia.


 

5. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia składają
w dziekanacie Szkoły lub w punkcie przyjęć następujące dokumenty:

 

a) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu),

b) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

c) ankietę kandydata,

d) deklarację podjęcia studiów

e) kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),

f) 2 fotografie,

g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na obranym kierunku,

h) orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony,

i) dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

 

6. Kandydaci na studia podyplomowe składają w dziekanacie Szkoły lub
w punkcie przyjęć następujące dokumenty:

a) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu),

b) ankietę kandydata,

c) umowę edukacyjną,

d) kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),

e) 2 fotografie,

f) dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

7. Przyjęcia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 trwają do 30 września 2016 r.

 

8. Przyjęcia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 trwają do 31 stycznia 2017r.

 

9. W przypadku nie wyczerpania limitu wolnych miejsc za zgodą Rektora Uczelni termin zakończenia przyjęć może być przedłużony.

 

ROZDZIAŁ II

TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

§ 5

 

 1. Przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia są dokonywane na podstawie ustalonego przez Rektora limitu miejsc dla kierunku i systemu studiowania.

 

2.                  Informację o trybie postępowania kwalifikacyjnego podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia, publikację w serwisie www Uczelni.

       

3.                  O przyjęciu na poszczególne stopnie i formy studiów na kierunku Informatyka decyduje kolejność zgłoszeń.

 

4.                  O przyjęciu na poszczególne formy studiów na kierunek Grafika decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

 

5.                  O przyjęciu na poszczególne kierunki studiów podyplomowych decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 6

 

 1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia na kierunku Informatyka pierwszego i drugiego stopnia podejmuje Kanclerz.

 

2.                  Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia na kierunku Grafika podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

3.                  Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Kanclerz.

 

4.                  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dotyczące danego kandydata są podawane do jego wiadomości przez doręczenie zawiadomienia i decyzji przez pracownika uczelni za poświadczeniem odbioru lub korespondencyjnie listem poleconym za poświadczeniem odbioru na adres wskazany w złożonych dokumentach.

 

§ 7

 

 1. Zarejestrowani Kandydaci otrzymują zaproszenie na inaugurację roku akademickiego.

 

2.                  Regulamin Studiów jest podany do wiadomości Kandydatów i studentów przez publikację na stronie internetowej Szkoły: www.wsti.pl

 

ROZDZIAŁ III

TRYB ODWOŁAWCZY

 

§ 8

 

 1. Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia, studentowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 

2.                  Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

3.                  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.                  Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

5.                  Po rozpatrzeniu odwołania o którym mowa w ust. 3 decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 

6.                  Skład Komisji, zasady i tryb działania określają odpowiednio:

 

a.                  dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej

b.                  dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – Rektor.

 

7.                  Od decyzji Rektora, o której mowa w ust.2, przysługuje odwołanie do właściwego sądu administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz.1270)   

 

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 9

 

 1. Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych
  w Katowicach następuje po immatrykulacji i złożenia ślubowania, (którego brzmienie określa Statut Uczelni) z chwilą wpisania na listę studentów.

 

2.                  Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach o przyjęcie na pierwszy rok studiów wyższych pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej. Zaświadczenie o równoważności świadectwa wydaje, właściwe dla miejsca zamieszkania Kuratorium Oświaty zgodnie z zarządzenie MEiN z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych w świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2006 r nr 63, poz. 443). Do składanych dokumentów należy dołączyć tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

3.                  Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą.

 

4.                  Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

 

5.            Zasady i tryb przyjmowania kandydatów publikuje się w serwisie internetowym Uczelni i na tablicy ogłoszeń Uczelni.