Zgodnie ze Statutem Uczelni i Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach przeniesienie na Uczelnię studenta z innej uczelni może nastąpić w miarę wolnych miejsc.

Zgodnie ze Statutem Uczelni i Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach przeniesienie na Uczelnię studenta z innej uczelni może nastąpić w miarę wolnych miejsc.

Student wnioskujący o przyjęcie do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na zasadzie przeniesienia z innej uczelni, musi posiadać status studenta uczelni, z której nastąpi przeniesienie.

Warunkiem przeniesienia studenta jest również porównywalność przeważającej ilości przedmiotów i ich programów, które zaliczył kandydat w ramach opuszczonej uczelni, a które jednocześnie obowiązują w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

W przypadku różnic programowych wynikających z planu i programu studiów, Rektor lub Dziekan określa semestr zapisu, a także tryb oraz terminy ewentualnego zaliczenia przedmiotów uzupełnianych przez przenoszącego się studenta.

W przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach do podania skierowanego do Rektora lub Dziekana Uczelni kandydat zobowiązany jest dołączyć:

  • udokumentowany stan zaliczonych przedmiotów potwierdzony przez dziekanat uczelni, z której następuje przeniesienie

  • pisemną zgodę Kierownika jednostki organizacyjnej, z której nastąpi przeniesienie.

Decyzja w sprawie przyjęcia do WSTI podjęta zostanie w terminie do 14 dni od złożenia stosownych dokumentów.