Tu znajdziesz ważne informacje na temat możliwości otrzymania Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne formularze.

 

Kto może się starać o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy).


Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do złożenia wniosku – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium specjalne?

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. W związku z tym, że stypendia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat a student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku wszyscy studenci zobowiązani są złożyć Oświadczenie dotyczące okresu pobierania świadczeń materialnych przez studenta(zobacz jak poprawnie wypełnić oświadczenie).

 2. Zgoda studenta oraz członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

4. Oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na semestr (5 miesięcy).