Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach".

logo UE

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt: Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 2 488 134,19 zł

Dofinansowanie: 2 413 454,19 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach i wzrost kompetencji min. 80% z 220 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków InformatykaGrafika I stopnia (34 K, 186M) poprzez organizację zajęć w ramach 2 nowych, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych specjalności (180 os. w tym 28K), zwiększenie szans studentów WSTI na rynku pracy, wzrost ich kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz autoprezentacji (certyfikowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia z przedsiębiorcami) dla 85 os. w tym 32K, usprawnienie procesu zarządzania w WSTI poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych (min. 9 pracowników uczelni, w tym 7K). Realizacja celu głównego projektu do 31.08.2022r.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces kształcenia odbywać się będzie w formie hybrydowej, czyli część zajęć realizowana będzie w Uczelni, natomiast pozostała część z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

I. Nowe specjalności dla studentów:

1. Marketing Internetowy

Harmonogram wsparcia w projekcie

2. UX Design – projektowanie użyteczności

Harmonogram wsparcia w projekcie

II. Warsztaty, certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne:

  1. Komunikacja i autoprezentacja w biznesie

  2. Przedsiębiorczość w biznesie

  3. Certyfikowane szkolenia z testowania oprogramowania (+egzamin ISTQB poziom Podstawowy)

  4. Wyjazdy studyjne do firm branżowych

  5. Zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2019 – 2022


III. Zakup nowoczesnego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 01.2019 – 08.2022


IV. Szkolenia dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej uczelni.

W projekcie przewidziano szkolenia, na które zostaną skierowani przedstawiciele władz Uczelni, kadra kierownicza i kadra administracyjna.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 10.2018 – 12.2021

 

V. Przygotowanie zasobów edukacyjnych poprzez opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających proces dydaktyczny w formie elektronicznej.

W ramach projektu zostaną opracowane i zamieszczone na platformie elektronicznej Moodle materiały dla 3 specjalności:

  • Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

  • Marketing internetowy

  • UX Design – projektowanie użyteczności

Harmonogram wsparcia w projekcie: 10.2018 – 04.2019

VI. Udostępnienie oferty edukacyjnej na stronie internetowej w 3 różnych językach i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania zostanie przetłumaczona strona główna serwisu www Uczelni na język angielski, rosyjski i ukraiński. 

Harmonogram wsparcia w projekcie: 10.2018 – 06.2022

 

zapisz sie

 

logo ue ncbir