Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 156B/R/WSTI/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie:

Plik pdf  - Zarządzenie Rektora - Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Informacja o zasadach postępowania w razie wypadku

Plik pdf – zał. 1 Zasady postępowania w razie wypadku

Informacja o sposobie dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz sposobie jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu.

Plik pdf –  zał. 2 Formularz zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego w Katowicach, ul. Mickiewicza 29

Plik pdf. – zał. 3 Instrukcja bezpieczeństwa

Plik pdf. – rys. sytuacyjny

Zasady organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Plik pdf. – zał. 4 Zasady organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych w WSTI

Informacja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego

Plik pdf  1. Instrukcja BHP przy pracy w pracowniach dydaktycznych

Plik pdf  2. Regulamin pracowni komputerowej

Plik pdf.  3. Instrukcja BHP na stanowisku pracy wyposażonym w komputer

Plik pdf  4.  Regulamin pracowni fizycznej

Informacja o zasadach postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, zawierająca w szczególności numer telefonu alarmowego na terenie uczelni oraz adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informacje o tych zagrożeniach

 Plik pdf – Instrukcja na wypadek pożaru lub innego zagrożenia