Decyzją Władz Uczelni sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna semestru zimowego 2023/2024 będzie odbywać się stacjonarnie na terenie Uczelni.

Przedział czasowy sesji:
studia stacjonarne 22.01-18.02.2024 r.
studia niestacjonarne 05.02-17.03.2024 r.

Przypominamy, że z wystawionymi przez wykładowców ocenami studenci zapoznają się korzystając z zakładki Wirtualna Uczelnia.


Studenci nieposiadający zaliczeń z form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty itd.) z modułów objętych egzaminami zgodnie z § 11 pkt 12 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.


Decyzją Dziekana nieprzekraczalnym terminem zamykającym składanie podań dot. realizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów formy stacjonarnej i niestacjonarnej jest 24.03.2024 r.
Ostatecznym terminem złożenia pracy dyplomowej jest 24.03.2024 r.


Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.
Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna informatyka I 2023/2024

Sesja poprawkowa informatyka

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika

 

Termin przywrócony z Przedsiębiorczości u dr Agnieszki Górki-Chowaniec odbędzie się 09.03.2024r godz.12.00 sala ZACH 4p.

Termin przywrócony z przedmiotu Technologie sieciowe i użytkowanie sieci u mgr inż. Krzysztofa Ciurzyńskiego odbędzie się 25.02.2024r godz.09.30 sala ZACH 3p.

Termin przywrócony z Języka angielskiego u mgr Iwony Olczyk odbędzie się 03.03.2024r godz.19.45 sala 163a.

Termin przywrócony z Języka angielskiego u mgr Aldony Goł odbędzie się 24.02.2024r godz.09.00 sala 10.

Termin „0” z Urządzeń techniki cyfrowej u mgr inż. Witolda Brandysa odbędzie się 13.02.2024r godz.17.30-19.30 Aula WSTI.