Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Wyróżnione dyplomy

Analiza porównawcza migracji lokalnej infrastruktury serwerowej do wybranych rozwiązań chmur publicznych

Autor

Paweł Michalski

Data obrony

04.10.2023

Promotor

dr Jarosław Karcewicz

Specjalizacja

Informatyka

 • Informatyka

dodano: 22 lutego 2024

Analiza porównawcza migracji lokalnej infrastruktury serwerowej do wybranych rozwiązań chmur publicznych

Autor – Paweł Michalski

1. Cel i podstawowe założenia

 

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie analizy i porównania wydajności różnych maszyn wirtualnych oferowanych przez dwóch wiodących dostawców usług chmurowych typu Infrastructure-as-a-service (IaaS) – Amazon EC2 i Microsoft Azure. W ramach pracy przeprowadzone zostaną różne testy, obejmujące wydajność procesora, pamięci RAM, dysku, przepustowość sieci oraz opóźnienia, w celu dokładnego zbadania wydajności maszyn wirtualnych. Po zebraniu danych przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza w celu zidentyfikowania przyczyn różnic w wydajności poszczególnych komponentów pomiędzy dostawcami chmurowymi. Kolejnym celem pracy jest przeprowadzenie analizy cenowej, która pozwoli porównać rzeczywistą wydajność podobnych ofert od obu dostawców chmurowych oraz ocenić, jak znacząca jest różnica w cenie między nimi dla podobnych typów maszyn wirtualnych.

 

2. Realizacja pracy

 

Rozpoczęto od charakteryzacji chmury obliczeniowej, omówiono różnorodne rodzaje i typy tego rozwiązania, jak również wyróżnieni dostawcy określeni jako „liderzy” przez międzynarodową firmę analityczno-doradczą Gartner. Na podstawie raportu przedstawionego przez wspomnianą firmę, dokonano wyboru oraz opisu trzech głównych liderów: Amazon AWS, Google GPC oraz Microsoft Azure.

W  ramach tej pracy wyselekcjonowano dwie instancje od dostawców Amazon oraz Microsoft, które spełniały wytyczone kryteria i były możliwie najbardziej zbliżone pod względem kosztów i konfiguracji sprzętowej. W związku z tym wybrano maszyny Azure F2s_v2 oraz F4s_v2, a także maszyny z serii AWS c5.large oraz c5.xlarge. Po zebraniu i przygotowaniu testów porównawczych, opracowano metodologię analizy wydajności i kosztów w środowisku chmurowym.

W celu przeprowadzenia testów wydajnościowych, wybrano Phoronix Test Suite  –  wszechstronną platformę testową, która oferuje wiele mikro benchmarków do oceny wydajności poszczególnych komponentów sprzętowych. Platforma ta jest stale rozwijana, a  nowe narzędzia mogą w łatwy sposób być dodawane.

 

Zostały wybrane następujące testy:

 • CoreMark
 • 7-zip Compression
 • C-Ray
 • Intel Memory Latency Checker
 • IOzone
 • SQLite
 • PHPBench
 • PyPerformance

 

Przeprowadzono testy w różnych wariantach, co zaowocowało przeprowadzeniem łącznie 25 testów w różnych konfiguracjach.

Prócz narzędzia Phoronix Test Suite, skorzystano także z aplikacji Speedtest CLI do przeprowadzenia testów sieciowych. Speedtest CLI zostało stworzone przez firmę Ookla i umożliwia pomiar prędkości połączenia internetowego za pomocą wiersza poleceń. W kontekście niniejszej pracy opracowano skrypt w języku PowerShell, który miał za zadanie gromadzić informacje dotyczące wydajności połączenia internetowego i zapisywać je w pliku CSV.

 

Aby przeprowadzić rzetelną analizę wydajności, postanowiono przyjąć następujące założenia:

 • Wszystkie testy wydajności zostały przeprowadzone w jednolitym środowisku testowym, które zostało starannie skonfigurowane i zoptymalizowane. Każdy dostawca chmurowy działał w tej samej konfiguracji, aby zapewnić porównywalność wyników.
 • W celu zapewnienia obiektywnego środowiska testowego, wybrano region lokalizacji maszyn wirtualnych u obu dostawców chmurowych, który był jak najbardziej wspólny. Ma to na celu zminimalizowanie wpływu geograficznego na wyniki testów.
 • Przeprowadzono testy wydajności na różnych typach instancji dostępnych u każdego dostawcy chmurowego. Wybrano instancje, które najlepiej pasowały do badanego przypadku użycia, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące mocy obliczeniowej, pamięci, oraz sieci.
 • Testy zostały wykonane w dwóch różnych okresach czasowych. Pierwszy z nich odbył się w godzinach pracy, podczas gdy drugi został przeprowadzony poza godzinami biznesowymi, po godzinie 23:00 czasu lokalnego. Taki podział pozwolił na ocenę wydajności systemu zarówno w normalnych warunkach użytkowania, jak i w okresach o niższym obciążeniu. Dzięki temu uzyskano kompleksową analizę wydajności systemu oraz możliwość oceny jego stabilności w różnych scenariuszach.
 • Aby zapewnić wiarygodność wyników testów wydajności, przyjęto założenie odczekania co najmniej 15 minut po uruchomieniu systemu operacyjnego przed rozpoczęciem testów. Ten czas pozwala na stabilizację maszyny wirtualnej i upewnienie się, że żadne procesy uruchomieniowe nie obciążają jej zasobów.
 • Każdy test został powtórzony minimum trzykrotnie, aby uzyskać dokładne i spójne wyniki oraz uwzględnić zmienność warunków środowiskowych.

 

3. Produkt końcowy – ANALIZA PORÓWNAWCZA

 

Podsumowując wyniki testów porównawczych dotyczących maszyn wirtualnych, można wyróżnić następujące wnioski:

 • AWS osiągnął najlepszą wydajność CPU i dysku.
 • W przypadku wydajności RAM, wyniki były zbliżone pomiędzy AWS, a Azure dla mniejszych instancji, natomiast dla większych instancji AWS wykazał lepszą wydajność.
 • AWS uzyskał lepszą prędkość pobierania, podczas gdy Azure osiągnął lepszą prędkość wysyłania.
 • AWS c5.large wyróżniał się najmniejszą różnicą między wynikami testów przeprowadzonych w godzinach pracy, a poza nimi.
 • Azure F2s_v2 był najtańszym wyborem wśród maszyn wirtualnych.
 • W przypadku prędkości sieci w przeliczeniu na GB, Azure również oferował tańsze rozwiązanie.

 

Podsumowując wyniki wszystkich przeprowadzonych testów, można także zauważyć, że istnieje różnica w wydajności maszyn wirtualnych w zależności od tego, czy testy były wykonywane w godzinach pracy czy poza nimi. Najbardziej widoczne było to dla maszyn Azure F2s_v2 i F4S_v2, które wykazywały lepszą wydajność w godzinach pracy, oraz dla maszyny AWS c5.large, która miała lepsze wyniki poza godzinami biznesowymi. Różnice w  wynikach oscylowały w granicach 1-2%, ale ponieważ testy były powtarzane, a wyniki były tożsame, można stwierdzić, że konkurencja o zasoby w chmurze jest obecna, choć ma ona niewielki wpływ na ogólną wydajność maszyn.

 

Badanie to dostarczyło klarownego obrazu dla przyszłych badaczy, pracowników w  dziedzinie chmury oraz interesariuszy firm, pomagając im w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dostawcy usług chmurowych z uwzględnieniem wydajności sprzętu, szybkości sieci oraz kosztów korzystania z tych usług. Takie informacje mogą przekładać się na znaczne oszczędności finansowe, zarówno na poziomie indywidualnych użytkowników, jak i przedsiębiorstw, które mogą zaoszczędzić setki, tysiące lub nawet miliony dolarów miesięcznie lub rocznie.

 

W celu dalszego rozwoju badań, warto rozszerzyć analizę kosztów na inne regiony geograficzne, ponieważ ceny maszyn wirtualnych mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Możliwość wdrażania maszyn wirtualnych na całym świecie daje przedsiębiorstwom możliwość optymalizacji kosztów poprzez wybór regionów o bardziej atrakcyjnych cenach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zidentyfikować regiony, w których koszty są niższe i  dostosować swoje strategie chmurowe w celu maksymalizacji oszczędności. Ponadto, rozszerzenie badań na różne regiony geograficzne pozwoliłoby na bardziej wszechstronne porównanie wydajności i kosztów między dostawcami usług chmurowych na skalę globalną.

Nadchodzące wydarzenia
Skip to content