Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informatyka

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, inżynierskie

Specjalności

4 specjalności

Cena od

259 zł / rata

Konstrukcja programu nauczania WSTI uwzględnia zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) i spełnia jej kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów technicznych.

Dodatkowo dostosowano siatkę zajęć do wybranych zagadnień ze ścieżki certyfikacyjnej MCSA.Przedmioty informatyczne stanowią 72% godzin zajęć (pozostałe 28% to przedmioty nieinformatyczne). Wykłady to 38% godzin zajęć – czyli aż 62% czasu nauki to zajęcia praktyczne!

Praktyki zawodowe
Czas realizacji:

Rodzaj, czas i termin praktyk określa realizowany w WSTI plan studiów i program kształcenia.

Praktyka zawodowa w wymiarze 960 godz. realizowana jest po I, II oraz III roku studiów (w okresie wakacyjnym-między II a III semestrem studiów; IV a V semestrem studiów; VI a VII semestrem studiów)

 

Ogólny rozkład zajęć kierunku

Nazwa przedmiotu
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
I. Przedmioty kształcenia ogólnego
Język zachodni
Problemy BHP i ergonomii
Podstawy etyki
Wychowanie fizyczne
II. Przedmioty podstawowe
Matematyka dyskretna
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Analiza matematyczna i algebra liniowa
Podstawy elektroniki i miernictwa
III. Przedmioty kierunkowe
Teoretyczne podstawy informatyki
Logika binarna. Algebra Boola. Algorytmy, złożoność czasowa i pamięciowa. Modele obliczeń, maszyny Turinga, obliczalność. Języki formalne, gramatyki i automaty. Złożoność obliczeniowa, klasy złożoności, NP-zupełność.
Pobierz sylabus
Algorytmy i struktury danych
Dane i operacje na danych, pojęcie typu danych. Poprawność i złożoność algorytmu. Wyszukiwanie i sortowanie. Abstrakcyjne struktury danych. Struktury drzewiaste, algorytmy rekurencyjne.
Pobierz sylabus
Systemy wbudowane
Sprzętowa i funkcjonalna struktura komputerowych systemów sterujących, klasyfikacja i charakterystyka podstawowych struktur. Układy mikroprogramowane i mikroprocesorowe. Projektowanie oprogramowania systemów wbudowanych. Realizacja prostych operacji sterowania układami wejścia i wyjścia. Asembler jako język programowania mikrokontrolerów. Zastosowanie języka UML – Real Time do projektowania systemów wbudowanych. Programowaniu sterowników typu PLC.
Pobierz sylabus
Podstawy programowania
Metody zapisu algorytmów, pseudokod, schematy blokowe. Struktura programu w języku Pascal, zmienne, typu danych, .deklaracje zmiennych, definicje stałych. Programowanie strukturalne. Koncepcja podprogramów. Struktury danych i wykonywane na nich operacje. Rekurencja. Weryfikacja poprawności programów.
Pobierz sylabus
Języki programowania
Struktura programu w języku C, porównanie z organizacją programu w języku Pascal. Typy danych, deklaracje zmiennych, klasy pamięci .Instrukcje sterujące wykonaniem programu — warunkowe, przełączająca, iteracyjne. Instrukcje w języku Pascal a instrukcje w języku C. Dynamiczne struktury danych.
Podstawy programowania obiektowego
Struktura programu w języku C, porównanie z organizacją programu w języku Pascal. Typy danych, deklaracje zmiennych, klasy pamięci .Instrukcje sterujące wykonaniem programu — warunkowe, przełączająca, iteracyjne. Instrukcje w języku Pascal a instrukcje w języku C. Dynamiczne struktury danych.
Pobierz sylabus
Języki obiektowe
Koncepcja projektowania i programowania obiektowego. Metodyki strukturalne a obiektowe. Koncepcja obiektu i klasy, abstrakcja, hermetyzacja. Dziedziczenie jednorazowe. Konstruktory i destruktory. Konstruktory w języku Object Pascal i C++.
Pobierz sylabus
Systemy operacyjne
Historia i klasyfikacja systemów operacyjnych. Podstawowe zadania systemów operacyjnych. Podstawowe pojęcia systemów operacyjnych: procesy, zasoby, wątki. Szeregowanie procesów. Metody zarządzania pamięcią operacyjną. Pamięć wirtualna. Zarządzanie pamięcią pomocniczą (dyskową) i systemy plików. Procesy czasu rzeczywistego. Wprowadzenie do systemów rozproszonych. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Kryptografia. Klucze symetryczny i symetryczny. PGP Pretty Good Privacy. System Windows 2000/XP/Vista. System Linux.
Pobierz sylabus
Sztuczna inteligencja
Rodzaje systemów inteligentnych. Sieci neuronowe, metody uczenia sieci. Metody ewolucyjne. Maszyny samouczące się. Teoria gier. Sztuczne życie. Zbiory rozmyte. Maszyna wnioskująca. Ćwiczenia z symulacji i rozwiązywania problemów za pomocą sieci neuronowych.
Pobierz sylabus
Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika
Historia i typologia interfejsów. Rozwiązania tekstowe, graficzne i sprzętowe. Interfejs aplikacji, systemu, urządzenia ― różnice i podobieństwa. Narzędzia do projektowania graficznego ― komercyjne i wolne oprogramowanie. Przegląd możliwości zastosowania do budowy interfejsów graficznych. Interakcja człowieka z komputerem (Human Computer Interaction ― HCI). Zaawansowane zagadnienia architektury interfejsów ― tzw. widżety, biblioteki GUI, interfejsy programowania aplikacji (API), środowisko Java.
Pobierz sylabus
Inżynieria oprogramowania
Podstawowe modele procesu tworzenia oprogramowania: kaskadowy, przyrostowy, spiralny, ewolucyjny, prototypowanie. Rola dokumentacji w procesie projektowania. Podstawowe kryteria doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania. Język UML: historia i geneza języka, koncepcja modeli UML; Elementy, diagramy; modelowanie funkcjonalności, diagram klas, diagram obiektów, diagram komponentów, diagram pakietów, diagramy interakcji, rodzaje komunikatów, diagramy stanu i czynności. Współczesne problemy, metody i narzędzia zarządzania całym cyklem wytwarzania oprogramowania.
Pobierz sylabus
Bazy danych
Struktura bazy. Architektura klient-serwer. Relacyjne i obiektowy bazy danych. Przetwarzanie transakcyjne. Rozproszone bazy danych. Projektowanie aplikacji bazodanowych. Modelowanie danych i diagramy obiektowo-związkowe. Uwierzytelnianie i upoważnianie. Szyfrowanie. Techniczne i pozatechniczne aspekty bezpieczeństwa komputerowego. Projekt internetowej aplikacji bazodanowej w środowisku Linux/Windows.
Pobierz sylabus
Projektowanie systemu informatycznego
Architektura komputerów
Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Typy i formaty danych, Organizacja komputera, Model von Neumanna, Hierarchia pamięci, struktura adresowa. Urządzenia we-wy. Model programowy procesora (rejestry, adresowanie, lista instrukcji). Sprzętowe wsparcie dla systemów operacyjnych. Systemy wieloprocesorowe. Architektura mikrokomputera. Podstawy programowania mikroprocesora.
Pobierz sylabus
Urządzenia techniki cyfrowej
Podstawowe elementy logiczne. Siatki zależności. Siatki Karnaugh’a, metoda Quine’a-McCluskey’a, ESPRESSO. Synteza i analiza układów sekwencyjnych. Metoda Huffmana. Modele Moore’a lub Mealy’ego. Układy mikroprogramowane. Budowa mikroprocesorów. Przerwania, DMA, adresowanie. Organizacja pamięci. Struktura i działanie procesora Pentium. Rodzaje transmisji. Konstrukcja komputerów typu PC.
Pobierz sylabus
Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych
Elementy sieci. Sieciowe systemy operacyjne. Topologie sieci. Media transmisyjne. Siedmiowarstwowy model sieci ISO/OSI. Technologie sieciowe. Sieci V-Lan, VPN. TCP/IP. Czterowarstwowy model sieci IETF. Usługi sieciowe (DNS, FTP, WWW, SMTP, POP3, IMAP, telnet, ssh, snmp, proxy, maskarada i inne). Adresowanie w sieci, realizacja routingu. Łączenie sieci lokalnych (most, router). Tuneling. Bezpieczeństwo w sieciach. Łączenie sieci w różnych standardach fizycznych. Standardy telekomunikacyjne. Podstawy programowania sieciowego. Adresowanie komputerów w sieci Internet. Podłączenie sieci do internetu. Praktyczne aspekty budowy sieci. Administracja sieciami opartymi o systemy typu Linux i Windows. System typu Linux i Windows jako router w sieci. Konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego. Optymalizacja sieci.
Pobierz sylabus
Sieciowe systemy operacyjne
Hardware i Software sieci. Hardware: elementy dostępowe, łącza, węzły. Software: Sieciowy System Operacyjny. Architektura sieciowych systemów operacyjnych. Serwer plików. Usługi drukowania, spooling. Drukarka sieciowa. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Pojęcie kolejki i Print Servera. Sieć równoprawna (Win2000, XP, Vista) – udostępnienia. Instalacja systemu operacyjnego Windows w roli serwera: Instalacja, wybór systemu plików NTFS, wymagania sprzętowe, Instalacja usług: HTTP, FTP, SMTP/POP3, NEWS, DHCP. Instalacja serwera sieciowego systemu typu Linux: dystrybucje systemu, zarządzanie pakietami, rodzaje instalacji, instalowanie serwerów usług sieciowych: HTTP, FTP, SMTP/POP3, NEWS, DHCP, SSH, Samba.
Pobierz sylabus
Technologie sieciowe i użytkowanie sieci
Internet / Intranet. Protokół TCP/IP. Konfiguracja serwera DNS. Sterowanie ruchem w sieci. Zaawansowana konfiguracja i administrowanie serwerami. Logi systemowe i aplikacyjne, analizatory logów. Wirtualne sieci prywatne VPN w różnych technologiach. Technologie zdalnej administracji serwerami. Wymagania związane z certyfikatem CCNA. Podstawy Cisco IOS. Protokoły i projektowanie sieci WAN w oparciu o rozwiązania Cisco. Analizowanie ruchu w sieci. Optymalizacja sieci. Konfiguracja usług QoS. Konfiguracja routera Cisco. Konfiguracja sieci IPv.6. Konfiguracja tunelu Unix do Windows – połączenie dwóch sieci lokalnych poprzez Internet.
Pobierz sylabus
Podstawy prawa i prawo informatyczne
Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie
IV. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Przedmioty specjalizacyjne
V. Zajęcia dodatkowe
Pracownia dyplomowa
Seminarium dyplomowe
Przedmioty dla specjalności

Inżynieria oprogramowania

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Systemy baz danych
Programowanie w środowiskach zintegrowanych
Modelowanie systemów informatycznych
Systemy sieciowe
Systemy wbudowane i mobilne
Systemy wielowarstwowe
Zarządzanie projektem informatycznym
Projekt systemu informatycznego
Projektowanie struktury modułów, diagramy struktury programu, metody opisu algorytmu. Projektowanie interfejsu użytkownika. Projektowanie systemu. Dokumentacja. Uruchamianie, scalanie i testowanie modeli systemu informatycznego w środowisku wielodostępowym.
Pobierz sylabus
Przedmioty dla specjalności

Technologie internetowe i sieci komputerowe

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Routing w sieciach TCP/IP
Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN
Sieciowe systemy operacyjne
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Technologie sieci rozległych
Systemy wymiany informacji
Monitorowanie i zarządzanie usługami
Analiza i projektowanie sieci komputerowych
Przedmioty dla specjalności

Mechatronika i robotyka

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Automatyka i robotyka
Teoria sterowania
Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
Elektromechanika ogólna
Programowanie robotów
Sensory i pomiary
Sterowniki przemysłowe
Projekt systemu mechatronicznego
Przedmioty dla specjalności

Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Projektowanie graficzne i grafika rastrowa
Internetowe technologie multimedialne
Projektowanie serwisów internetowych
Teoria poligrafii i grafika wektorowa
Modelowanie i animacja 3D
Systemy DTP – skład i łamanie publikacji
Montaż wideo i filmowe efekty specjalne
Projekt aplikacji multimedialnej
Przedmioty dla specjalności

Marketing internetowy

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Podstawy marketingu
Identyfikacja wizualna
Public relations
Podstawy analizy danych w marketingu
Aplikacje mobilne
Pozycjonowanie stron WWW
Projekt marketingowy
Skip to content