Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informatyka II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Specjalności

2 specjalności

Cena od

378 zł / rata

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych oraz spełniać warunki rekrutacji określone stosowną uchwałą Senatu WSTI w Katowicach:

 1. Dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Absolwenci będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w trakcie trwania rekrutacji.
 2. Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych – dyplom ukończenia studiów I stopnia na innym kierunku, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu.

 

W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia drugiego stopnia jeżeli uzupełni braki kompetencyjne poprzez zaliczenie w określonym terminie wskazanych przez Komisje Rekrutacyjną przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności (zajęcia wyrównawcze zorganizowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach). Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia ww. zajęć wyrównawczych.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 

Kliknij w poniższy button, który przeniesie Cię do elektronicznego formularza rekrutacyjnego

Badania lekarskie

Badania można przeprowadzić u lekarza Medycyny Pracy w Centrum Medycznym Globiana w Katowicach przy ul. Zabrskiej 17 – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

Badania będą refundowane do wyczerpania przyznanego limitu.

 

Skierowanie na badanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji lub na Państwa indywidualną prośbę możemy przesłać skan dokumentu mailowo.

 

Telefon do Rejestracji: (32) 253 27 00, +48 730 988 022
Telefon do Koordynatora Medycyny Pracy: +48 533 026 48

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

 

 • Kserokopia dyplomu – oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Dyplomu nie jest jego kserokopią – będzie traktowany jak oryginał dokumentu). Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 69 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).
 • 1 fotografia w formie elektronicznej – zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji. W przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Zaświadczenie lekarskie – wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyk..
 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie kandydata.

 

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Wymagane dokumenty dla obcokrajowców
 • Kserokopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu.
 • Kserokopia Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).
 • Kserokopia dyplomu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.
 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej lub polski/zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

 

Zapraszamy do Biura Rekrutacji (p. 162, parter) od poniedziałku do piątku oraz w każde dwie ostatnie soboty miesiąca.

 

Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.
Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Kontakt
Kontakt
Godziny otwarcia od 13.05.2024 r.
 • poniedziałek
  08:00 – 16:00
 • wtorek
  08:00 – 16:00
 • środa
  09:00 – 17:00
 • czwartek
  08:00 – 16:00
 • piątek
  08:00 – 16:00
 • sobota:
  08:00 – 16:00
 • 22.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 20.07.2024 r.
 • 27.07.2024 r.
 • 24.08.2024 r.
 • 31.08.2024 r.
 • 21.09.2024 r.
 • 28.09.2024 r.
 • niedziela
  nieczynne

Zostałeś przyjęty!

Po przesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

 

Po otrzymaniu od nas informacji o przyjęciu na studia zaloguj się na stronie www.e-rekrutacja.wsti.pl, gdzie sprawdzisz następujące informacje:

 

 • Twój numer albumu
 • Symbol grupy, do której zostałeś przydzielony
 • Indywidualny numer rachunku bankowego

Chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content