Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informacje ogólne

Data złożenia inżynierskich prac dyplomowych

Termin ostateczny mija 24.03.2024

Niedotrzymanie terminu

Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny „ndst” z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.

Strona tytułowa

Wydruk prac

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero

Formularze, ankiety i oświadczenia

Dokumenty należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Dyplom ukończenia studiów

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (bezpłatny pakiet). O odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony. Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

Opłaty związane z obroną pracy dyplomowej

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy uregulować opłatę za wpisanie studenta do obowiązkowego systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta.

Wydanie kompletu dokumentów związanych z zakończeniem studiów jest bezpłatne.
Bezpłatny komplet obejmuje:

dyplom ukończeniu studiów w języku polskim lub w języku obcym

suplement do dyplomu w języku polskim lub w języku obcym

Wydanie dodatkowego (poza przysługującym w bezpłatnym pakiecie) odpisu jest płatne i wynosi 20,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem odpisu.

 

 

Uwaga: Studenci przyjęci na studia przed X 2019 r. (studenci, którzy podpisywali Umowę o świadczenie usług edukacyjnych) przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni uregulować opłatę za wpisanie studenta do obowiązkowego systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. oraz opłatę za dyplom w wysokości 60,00 zł.

Schemat opłat

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Praca i zaliczenia złożone do 24.03.2024 r.:

Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego.

Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego – ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 wnoszą w terminie do 10.02.2024 r.

Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego – ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 wnoszą w terminie do 10.03.2024 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru.

 

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: kwestura@wsti.pl

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z nami.

Skip to content