Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informacje ogólne

Data złożenia magisterskich prac dyplomowych

Termin ostateczny mija 24.03.2024

Niedotrzymanie terminu

Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny „ndst” z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.

Strona tytułowa

Wydruk prac

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero

Formularze, ankiety i oświadczenia

Dokumenty należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Dyplom ukończenia studiów

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (bezpłatny odpis). O odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony. Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

Opłaty związane z obroną pracy dyplomowej

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym. Z opłaty za monitorowanie losów absolwentów są zwolnienie absolwenci WSTI w Katowicach, którzy wnosili tą opłatę w terminie zakończenia studiów I stopnia.

 

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim;

2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 2.

 

Wydanie dodatkowego (poza przysługującym w bezpłatnym pakiecie) odpisu jest płatne i wynosi 20,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem odpisu. Dotyczy to:

dyplomu ukończeniu studiów w języku polskim lub w języku obcym

suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku obcym

Schemat opłat

Praca i zaliczenia złożone do 24.03.2024:

Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego.

Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego – ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 wnoszą w terminie do 10.02.2024 r.

Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego – ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 wnoszą w terminie do 10.03.2024 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek złożony do dnia 24.03.2024 r. – zostaną skierowani na powtarzanie semestru.

 

Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od marca 2024 r. do lipca 2024 r.). Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.

 

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: kwestura@wsti.pl

Skip to content