Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Wnioski należy złożyć w pierwszej kolejności za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu – zakładka wnioski – pomoc materialna.

Po zweryfikowaniu wniosku przez pracownika opracowującego wniosek w wirtualnym dziekanacie:

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o stypendium rektora należy wydrukować, podpisać i wysłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną w terminie do 22.03.2024 r.

 

Wnioski o stypendium socjalne składane po raz pierwszy w roku akademickim 2023/2024 przyjmowane będą osobiście w Kwesturze pok. 3.60, po uprzednim umówieniu terminu pod numerem tel. 32 207 30 76.

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym, których sytuacja finansowa oraz skład rodziny od czasu złożenia poprzedniego wniosku nie uległy zmianie, starając się o ponowne przyznanie stypendium w semestrze letnim składają uproszczony wniosek. Nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody w 2022 r.

Ostatecznym terminem złożenia (wpłynięcia) wniosków w formie papierowej jest 28.03.2024 r. Wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Pytania w sprawie stypendiów prosimy kierować na adres: stypendia@wsti.pl

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć:

oświadczenie o odbytych studiach

zgodę na przetwarzanie danych osobowych

dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny

Informacje na temat stypendium socjalnego, wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są tutaj oraz w wirtualnym dziekanacie w zakładce wnioski – pomoc materialna.

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2023 r. próg dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego podwyższony został do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie 600,00 zł) – konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny.

Studenci w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie, przemocy w rodzinie, znacznej niepełnosprawności członka rodziny itp.) mogą starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

oświadczenie o odbytych studiach

zgodę na przetwarzanie danych osobowych

kopię orzeczenia o niepełnosprawności

oświadczenie o zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są tutaj oraz w wirtualnym dziekanacie w zakładce wnioski – pomoc materialna.

Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć:

oświadczenie o odbytych studiach

zgodę na przetwarzanie danych osobowych

w przypadku osób, które zgłaszają dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne- każde wymienione we wniosku osiągnięcie należy ponumerować i odpowiednio udokumentować a w górnym rogu załącznika potwierdzającego zgłaszane osiągnięcia wpisać cyfrę odpowiadającą osiągnięciu.

oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne tutaj oraz w wirtualnym dziekanacie w zakładce wnioski – pomoc materialna.

Komunikat MEiN w sprawie wsparcia finansowego studentów
W WSTI istnieje fundusz stypendialny utworzony ze środków otrzymanych z subwencji państwowych, który przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych (w tym zwiększonych socjalnych), stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów rektora.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (w tym zagranicznych), przy czym łączny okres, przez który przysługują świadczenia – bez względu na ich pobieranie przez studenta – wynosi:

12 semestrów

z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:

  • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

14 semestrów

na jednolitych studiach magisterskich, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.

W przypadku studentów z niepełnosprawnością – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

 

Do powyższych okresów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów (tj. urlopów od zajęć oraz urlopów z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów), z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.)

 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy ( w tym uzyskany za granicą) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

 

W związku z powyższym student starający się o stypendium czy zapomogę zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o odbytych studiach.

Skip to content