Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Pomoc finansowa: stypendia – zapomogi

 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych:
  • Przysługują one studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności.
  • Mogą ubiegać się o nie słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Pozostałe formy pomocy materialnej:
  Podobnie jak wszyscy studenci naszej Uczelni, możesz ubiegać się o inne formy pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • doraźne zapomogi,
  • stypendia – rektora oraz stypendium ministra – dla studentów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, posiadających osiągnięcia artystyczne lub sportowe

Program Aktywny Samorząd

Pozyskiwanie pomocy oferowanej przez inne instytucje:

AKTYWNY SAMORZAD – program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

W ramach tego programu można pozyskać:

  • dofinansowanie kosztów nauki (pokrycie czesnego) w okresie studiów (Moduł II programu)
  • dofinansowanie zakupu:
   • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
   • urządzeń lektorskich, sprzętu brajlowskiego,
   • zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego,
   • odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu,
   • a także kursu na prawo jazdy kat. B.

Systemy FM dla niedosłyszących

Pozyskiwanie pomocy oferowanej przez inne instytucje:

Dzięki realizacji projektu 4.1.1 „Wiedza i praktyka – wsparcie uczelni oraz studia I stopnia z Grafiki, program rozwojowy WSTI w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach zakupiła 5 przenośnych systemów FM produkcji firmy Sennheiser ułatwiających edukację osobom niedosłyszącym.

 

Każdy system składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajniki zostały umieszczone na salach wykładowych: Aula WSTI, Aula ŚTZN, RIM, Zachód 3, Zachód 4.

Zapewnienie równych szans w dostępie do kształcenia

Zapewnienie równych szans w dostępnie do kształcenia studentom niepełnosprawnym bezpośrednio w procesie dydaktycznym dotyczy trzech równoważnych kwestii:
 1. odpowiedzialnego, świadomego podejścia studenta niepełnosprawnego
  (to Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje studia i decydujesz, czy potrzebujesz wsparcia w związku ze swoim stanem zdrowia),
 2. odpowiedniego wsparcia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
  (przedstawienie propozycji możliwej współpracy w odpowiedzi na Twoje indywidualne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej),
 3. aktywnej współpracy kadry akademickiej
  (otwarta postawa środowiska uczelnianego zapobiega wykluczeniu studenta z pełnego i aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym).

Wsparcie kształcenia

Dostosowanie procesu zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym może dotyczyć:

1. adaptacji warunków sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, np.:

 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnej,
 • powiększenie czcionki,

2. adaptacji toku studiowania, np.:

 • przyznanie indywidualnej organizacji studiów,

3. adaptacji otoczenia, w którym student odbywa zajęcia, np.:

 • instalacja odpowiednich urządzeń zapewniających możliwość korzystania z pętli induktofonicznej,

4. pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania, np.:

 • wniosek o udostępnienie materiałów dydaktycznych,
 • przyznanie studentom z określonymi dysfunkcjami narządu słuchu lub ruchu
  limitu bezpłatnego kserowania notatek i materiałów dydaktycznych.

 

Działania te mają na celu wsparcie studenta w osiągnięciu samodzielności i niezależności. Dostosowywanie procesu kształcenia nie może wiązać się z obniżeniem kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów.

 

UWAGA! Uzyskany przez niepełnosprawnego studenta dyplom ukończenia studiów niesie taką samą wartość jak wszystkich studentów, dlatego podejmowane działania powinny być jak najbardziej zbliżone do obowiązującej metody prowadzenia i zaliczania zajęć.

Udogodnienia – ułatwienia

Infrastruktura uczelni

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z udogodnień na terenie budynku, w którym mieści się Uczelnia.

 • Dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej: korytarze i windy są odpowiednio przygotowane i przystosowane.
 • Studenci z upośledzeniem ruchowym: mają możliwość korzystania z dostosowanego do ich potrzeb punktu sanitariatu, mieszczącego się na „wysokim parterze” budynku.
 • Dla studentów poruszających się na wózku: zostało uruchomione specjalne boczne wejście z podjazdem, omijające schody przy głównych drzwiach.
 • Osobom z dysfunkcją narządu wzroku: percepcję zajęć ułatwiają rzutniki oraz projektory, wyświetlające powiększony obraz.
 • Osobom z dysfunkcją narządu słuchu: percepcję zajęć ułatwia system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).
Artykuły
Skip to content