Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Podstawowe informacje

Wszelkie formalności oraz ewentualne uzupełnienia dokumentacji powinny odbyć się w czasie dyżurów. Przypominamy, że zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich odbywa się przez złożenie i zatwierdzenie dokumentów w czasie wyznaczonych dyżurów prowadzonych przez opiekuna praktyk.

Kierownik praktyk

mgr Katarzyna Agopsowicz
praktyki_grafika@wsti.pl

Terminy dyżurów
maj
29.05.202416:30-18:00PN 4p
21.05.202415:45-17:15PN 4p
20.05.202408:45-09:30PN 4p
17.05.202417:30-18:30on-line
10.05.202417:00-18:30on-line
09.05.2024 16:30-17:15PN 4p
kwiecień
29.04.202417:20-18:05PN 4p
26.04.202418:00-19:30on-line
24.04.202416:30-17:15163a
18.04.202418:00-18:45on-line
17.04.202416:35-17:20PN 4p
13.04.202418:00-19:30on-line
09.04.202418:00-19:30on-line

Warunki zaliczenia praktyk zawodowych

1.1 Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki oraz przedłożenie Opiekunowi praktyk przez studenta stosownej dokumentacji.

 

1.2 Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki nie później niż w dwa tygodnie od jej ukończenia, a w przypadku praktyk wakacyjnych – w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. W/w dokumentacja powinna zawierać opis czynności wykonywanych w czasie praktyki, datę i czas (od godz. do godz.) w jakich praktykant przebywał na terenie Zakładu Pracy. Dokumentacja ta powinna być potwierdzona czytelnym podpisem lub pieczęcią osoby odpowiedzialnej za praktykanta na terenie Zakładu Pracy.

 

1.3. Dokumentację przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk i karta zaliczenia praktyki.

 

1.4. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez Opiekuna praktyki wpisów do dziennika praktyk i do Systemu Ewidencji Praktyk, rozmowa ze studentem, a także informacje z karty zaliczenia praktyki:

 

1.4.1. potwierdzone odbycie praktyk czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki,

 

1.4.2. zawierające opinię opisową Opiekuna praktyk z uwzględnieniem kryteriów (zaangażowanie studenta, stosunek do wykonywanych czynności, umiejętności nawiązywania kontaktu) oraz określony profil kompetencji zawodowych studenta, zawierające opinię studenta o odbytej praktyce.

 

1.4.3. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyki powinny być realizowane.

 

1.5. Zaliczenia praktyki w systemie WU dokonuje Opiekun praktyk lub osoba do tego upoważniona w terminie 2 tygodni od złożenia przez studenta stosownej dokumentacji.

Zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, którzy

2.1. Wykonują lub wykonywali pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu obowiązków wraz z czasem ich obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

 

2.2. Są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbyli lub odbywają praktykę zawodową spełniającą wymagania regulaminu praktyk WSTI – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu praktyki wraz z czasem jego obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

 

2.3. Uczestniczą lub uczestniczyli w stażach (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu obowiązków wraz z czasem ich obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

 

2.4. Przedstawią odpowiednią dokumentację dotyczącą ubiegania się o zaliczenie praktyki bez jej odbycia.

 

2.5.  W przypadku praktyki, stażu lub wykonywanej pracy poza granicami kraju – dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim lub angielskim.

Adresy praktyk

Sprawdź gdzie możesz odbyć praktyki zawodowe.

Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.

Skip to content