Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Grafika

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjat

Specjalności

4 specjalności

Cena od

475 zł / rata

Strona główna

Zasady przyjęć

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 

Kliknij w poniższy button, który przeniesie Cię do elektronicznego formularza rekrutacyjnego

Po zakończeniu rejestracji przez formularz rekrutacyjny, kandydat będzie miał możliwość dokonania rezerwacji terminu rozmowy kwalifikacyjnej, której można dokonać wyłącznie online. Rezerwacja terminu rozmowy jest niezbędna by przystąpić do II etapu rekrutacji.

Zarezerwuj termin rozmowy kwalifikacyjnej

Na kierunku grafika w WSTI jest wymagane przejście rozmowy kwalifikacyjnej, na którą wcześniej należy zarezerwować termin.
Rezerwacji terminu rozmowy kwalifikacyjnej można dokonać wyłącznie online i jest ona niezbędna by przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Można jej dokonać po uprzedniej rejestracji na studia na kierunku Grafika dokonanej przez formularz rekrutacyjny.

Dostępne terminy rozmów kwalifikacyjnych:
DataGodzinaSala
02.09.202409:00on-line
21.08.202416:00on-line
19.08.202409:00on-line
10.07.202416:00on-line
08.07.202409:00on-line
26.06.202416:00on-line
24.06.202409:00on-line
22.06.202409:00on-line
17.06.202409:00on-line
15.06.202409:00on-line
10.06.202416:00on-line
04.06.202409:00on-line
28.05.202409:00on-line
22.05.202409:00on-line
20.05.202408:00on-line

Wszystko o portfolio

Rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata. Podczas rozmowy następuje:

1. weryfikacja zainteresowań oraz przygotowania artystycznego kandydata,

2. Ocena portfolio kandydata obejmującego 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych z zakresu:
– rysunek (również szkice),
– malarstwo,
– rzeźba (fotografie),
– fotografia,
– prace multimedialne,
– prace projektowe.

Portfolio nie musi zawierać prac ze wszystkich wymienionych wyżej kategorii i może zostać przedstawione w formie elektronicznej (plik w formacie PDF, jpg lub html). Tematyka i wielkość (wymiary) prezentowanych prac mogą być dowolne.

Kandydaci proszeni są o wysłanie swojego portfolio na adres mailowy: portfolio@edu.wsti.pl co najmniej na dwa dni przed wybranym terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub udostępnienie na ww. adres mail linku kierującego do portfolio.
Łączny wymiar przesłanych plików nie powinien przekraczać 20 MB.

Wszystko o rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjne odbędzie się on-line za pomocą Google Meet. Link do rozmowy wraz z instrukcją zostanie wysłany do kandydata co najmniej dzień wcześniej przed wybranym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata oraz ocenę portfolio. Weryfikowane są także zainteresowania oraz motywacja kandydata.
Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być m.in.:

– dorobek i doświadczenie projektowe/artystyczne kandydata (artystyczny lub pokrewny charakter pracy zawodowej, hobby, wykształcenie o profilu artystycznym, itp.),

– formalne przygotowanie kandydata do studiów artystycznych (ukończone szkoły, kursy, szkolenia, uczestnictwo w zajęciach ognisk plastycznych, grup projektowych, etc., praktyczna znajomość oprogramowania graficznego, itp.),

– ogólna znajomość trendów projektowych, nurtów artystycznych, itp.,

– źródła inspiracji kandydata (umiejętność wskazania ulubionych artystów i/lub dzieł, czasopism, książek czy serwisów internetowych dot. sztuki, fotografii, rysunku, malarstwa, projektowania – w zależności od zainteresowań kandydata),

– aktywność kulturalna (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, odwiedzanie galerii, muzeów, teatrów, etc.),

– ogólna motywacja kandydata do podjęcia studiów o charakterze artystycznym.

Wymienione zagadnienia nie stanowią wyczerpującej listy.

Od kandydata nie jest wymagane wszechstronne przygotowanie. Powinien jednak posiadać przynajmniej podstawy wiedzy o sztuce i projektowaniu, zmysł estetyczny, minimum średniozaawansowane umiejętności warsztatowe oraz motywację do intensywanego kształcen

Maksymalna liczba punktów zdobytych za ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata podczas rozmowy wynosi 6 punktów. Minimalna niezbędna liczba punktów warunkująca pozytywną weryfikację kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej za ocenę predyspozycji i umiejętności wynosi 2 punkty.

Pozytywna weryfikacja kandydata pozwalająca zakwalifikować go do III etapu rekrutacji na studia artystyczne na kierunku Grafika wynosi minimum 4 punkty zdobyte podczas rozmowy kwalifikacyjnej (2 punkty uzyskane za portfolio oraz 2 punkty za ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata).

 

Rozmowa kwalifikacyjna trwa ok. 10 minut.

 

Wynik rozmowy jest przedstawiany Kandydatowi bezpośrednio po jej zakończeniu.

Badania lekarskie

Badania można przeprowadzić u lekarza Medycyny PracyCentrum Medycznym GlobianaKatowicach przy ul. Zabrskiej 17 – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

Badania będą refundowane do wyczerpania przyznanego limitu.

 

Skierowanie na badanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji lub na Państwa indywidualną prośbę możemy przesłać skan dokumentu mailowo.

 

Telefon do Rejestracji: (32) 253 27 00, +48 730 988 022
Telefon do Koordynatora Medycyny Pracy: +48 533 026 480

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości oraz oryginał do wglądu*.

          Uwaga! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią – będzie traktowany jak oryginał.

         * Tegoroczni maturzyści – termin dostarczenia kserokopii Świadectwa Dojrzałości mija w dniu 20 lipca 2024 r.

 • 1 fotografia w formie elektronicznej – zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji. W przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Zaświadczenie lekarskie – wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Grafika.
 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie kandydata.

 

Wymagane dokumenty dla obcokrajowców
 • Kserokopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu.
 • Kserokopia Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).
 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej lub polski/zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

 

Zapraszamy do Biura Rekrutacji (p. 162, parter) od poniedziałku do piątku oraz w każde dwie ostatnie soboty miesiąca.

 

Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.
Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Kontakt
Kontakt
Godziny otwarcia od 13.05.2024 r.
 • poniedziałek
  08:00 – 16:00
 • wtorek
  08:00 – 16:00
 • środa
  09:00 – 17:00
 • czwartek
  08:00 – 16:00
 • piątek
  08:00 – 16:00
 • sobota:
  08:00 – 16:00
 • 22.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 20.07.2024 r.
 • 27.07.2024 r.
 • 24.08.2024 r.
 • 31.08.2024 r.
 • 21.09.2024 r.
 • 28.09.2024
 • niedziela
  nieczynne

Zostałeś przyjęty!

Po przesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

 

Po otrzymaniu od nas informacji o przyjęciu na studia zaloguj się na stronie www.e-rekrutacja.wsti.pl, gdzie sprawdzisz następujące informacje:

 

 • Twój numer albumu
 • Symbol grupy, do której zostałeś przydzielony
 • Indywidualny numer rachunku bankowego

Chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content