Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informatyka II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Specjalności

2 specjalności

Cena od

378 zł / rata

Strona główna

Sylwetka absolwenta

Program studiów

Program studiów, po których uzyskuje się tytuł magistra informatyka, przygotowuje absolwenta do zespołowej lub samodzielnej działalności zawodowej.

Program studiów, po których uzyskuje się tytuł magistra informatyka, przygotowuje absolwenta do zespołowej lub samodzielnej działalności zawodowej. Osiągnięte po zakończeniu toku studiów efekty kształcenia pozwalają na realizację przedsięwzięć i projektów informatycznych, a także dają mocne fundamenty do dalszego rozwoju zawodowego i kształcenia.

 

Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał współczesne narzędzia sprzętowe i programowe oraz aktywnie posługiwał się językami programowania. Poza tym będzie  posiadał wiedzę z zakresu metodyk i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Przygotowanie teoretyczne umożliwi mu szybkie i skuteczne opanowanie nie tylko współczesnych, ale i przyszłych technologii informatycznych.

Kompetencje absolwenta

Po ukończeniu studiów  absolwent kierunku Informatyka  nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • współpracy z użytkownikiem systemu informatycznego, rozpoznawania jego potrzeb i możliwości wszechstronnego ich zaspakajania, tak pod względem sprzętowym, jak programowym;
 • posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim pod kątem potrzeb zawodowych (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy);
 • kompetencji społecznych pożądanych w zawodzie informatyka, takich jak: kreatywność, dynamika i samodzielność w działaniu, odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich i właściwych decyzji;
 • kierowania zespołem ludzi;
 • właściwego zaplanowania swojej kariery zawodowej i profesjonalnego wykonywania zawodu informatyka na rynku pracy;
 • aktywności naukowo-dydaktycznej;
 • promowania i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie technologii informatycznych;
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa;
 • przekwalifikowania i aktualizacji swoich umiejętności praktycznych oraz podstaw wiedzy ogólnej;
 • twórczego działania w zakresie wynalazczości i udoskonaleń w zawodzie informatyka;
 • specyfiki pracy i jej organizacji  w korporacjach informatycznych i dużych firmach informatycznych;
 • posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, szczególnie na użytek własnej działalności gospodarczej;

Dokąd po studiach, czyli jakie perspektywy zawodowe dla absolwentów

Absolwent kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracy w zespołach projektowych, w tym programistycznych;
 • organizacjach, jednostkach samorządowych, instytucjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne, nowoczesne systemy zarządzania, sterowania, przetwarzania i opracowywania danych;
 • samodzielnej działalności gospodarczej;
 • kontynuacji rozwoju naukowego na studiach III stopnia na kierunku Informatyka albo na kierunkach pokrewnych

Kompetencje absolwenta po wyborze specjalności

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. W połowie. ubiegłego wieku zaczęto pisać  coraz większe programy jak na przykład system operacyjny IBM OS/360. Przed twórcami stanęły wtedy problemy natury poza-algorytmicznej, związane z administrowaniem tego typu przedsięwzięciami, ewolucją oprogramowania itp. Inżynierowie doszli do wniosku, że tworzenie oprogramowania mogłoby być bardziej efektywne, gdyby uwzględnić doświadczenia innych dziedzin inżynierskich, takich jak budownictwo czy elektronika. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Termin „inżynieria oprogramowania” (ang. Software Engineering) powstał w trakcie seminarium zorganizowanego w Niemczech pod auspicjami NATO w 1968 roku.

 

Absolwent specjalności Inżynieria Oprogramowania otrzymuje wszechstronne przygotowanie umożliwiające podjęcie różnych ról w realizacji projektów programistycznych. Specjalność w sposób przemyślany i harmonijny łączy wiedzę i umiejętności programistyczne z kompetencjami w zakresie analizy, modelowania i projektowania systemów informatycznych, zapewnienia ich jakości, testowania, zarządzania projektem, pracy grupowej. W ramach specjalności, absolwent przygotowywany jest do wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem wiodących metodyk, poznaje specyfikę konstruowania aplikacji klasy desktop, aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych.

 

Przygotowanie specjalnościowe pozwala na podjęcie pracy w charakterze:

 • programisty
 • testera
 • analityka i projektanta
 • kadry zarządzającej projektem, jak również odpowiedzialnej za zapewnienie jakości realizowanego oprogramowania.

 

 

Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych

Budowanie bezpiecznych systemów i aplikacji teleinformatycznych jest celem starań projektantów sieciowych i programistów, a także przedmiotem studiów teoretycznych, zarówno w dziedzinie telekomunikacji oraz informatyki, jak i ekonomii. Zaowocowało to opracowaniem metod oceny bezpieczeństwa i kontrolowania zagrożeń, których przegląd znajduje się poniżej. Mimo tych starań, ze względu na złożoność i czasochłonność wielu spośród proponowanych procesów, luki zabezpieczeń stanowią jednak poważny i wymierny problem dla użytkowników sieci teleinformatycznych.

 

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych otrzymuje wszechstronne przygotowanie umożliwiające podjęcie różnych ról w realizacji projektów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT organizacji, w szczególności powiązanych z obszarem zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego. Specjalność łączy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania utrzymaniem infrastruktury IT, z kompetencjami w zakresie analizy, modelowania i projektowania różnych dziedzin funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych organizacji ze szczególnym naciskiem na zagadnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, jak również samego procesu zarządzania projektem, oraz pracy grupowej.

 

W ramach specjalności absolwent przygotowywany jest do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, jej organizacji przy wykorzystaniu wiodących metodyk oraz zaawansowanych i nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa działania tejże infrastruktury. Absolwent nabywa praktycznych umiejętności wykonania analizy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej i zaprojektowania rozwiązań poprawiających jakość jej działania, jak również podnoszących poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno w kontekście funkcjonowania infrastruktury lokalnej, jak i rozległej sieci komputerowej.

 

Przygotowanie specjalnościowe pozwala na podjęcie pracy:

 • w różnorodnych podmiotach gospodarczych w charakterze analityka i projektanta systemów teleinformatycznych
 • administratora systemów teleinformatycznych
 • wdrożeniowca technologii i systemów teleinformatycznych
 • specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content