Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Osoby uprawnione do kredytu

  • student, który nie ukończył 30. roku życia
  • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia

 

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

Składanie wniosku o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Procedura składania wniosku odbywa się raz a student otrzymuje kredyt na cały okres studiów.

 

Dokumenty które dołącza się do wniosku o kredyt szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

 

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

  • PKO Bank Polski S.A.
  • Bank PEKAO S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku składania wniosku o kredyt, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 3 000 zł.

 

Umowa określa m.in.:

okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego

datę rozpoczęcia wypłaty transz

sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta

sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty

wysokość odsetek od kredytu studenckiego

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim a ich wysokość wybiera student z przedziału między 400 a 1000 zł miesięcznie.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

 

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

 

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie lub zawieszenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

 

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

 

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

 

Kredyt może być również zawieszony lub umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Skip to content