Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informacje o sesji

 

Przypominamy, że z wystawionymi przez wykładowców ocenami studenci zapoznają się korzystając z zakładki Wirtualna Uczelnia.

 

Studenci nieposiadający zaliczeń z form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty itd.) z modułów objętych egzaminami zgodnie z § 11 pkt 12 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.

 

Decyzją Dziekana nieprzekraczalnym terminem zamykającym składanie podań dot. realizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów formy stacjonarnej i niestacjonarnej jest 29.09.2024 r.
Ostatecznym terminem zaliczenia semestru letniego, złożenia pracy dyplomowej jest 29.09.2024 r.

 

Niezłożenie wniosków w ustalonym terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów.
Niezłożenie karty tematu pracy dyplomowej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest podstawą do skreślenia z listy studentów.

Dziekanat nie pośredniczy we wpisywaniu ocen. Sam musisz wszystkiego dopilnować.

Dziekanat nie pośredniczy we wpisywaniu ocen. Sam musisz wszystkiego dopilnować.

Na co szczególnie musisz zwrócić uwagę podczas sesji:

  • dopilnuj, aby wykładowca wpisał Ci dobrą ocenę w Wirtualnej Uczelni.

Zaliczenia i egzaminy

 

Wykładowca może ustalić „termin zerowy” zaliczenia lub egzaminu, który ma same zalety:

  • jeśli się sprężysz możesz zdobyć część zaliczeń jeszcze przed sesją;

 

I termin zaliczenia:

  • zaliczenie w pierwszym terminie odbywa się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu;

 

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu daje Ci przepustkę do egzaminu.

 

Co się dzieje jeśli nie zdobędziesz zaliczenia?

Masz prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia.

Nieuzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie powoduje, że przepada Ci pierwszy termin egzaminu i podchodzisz do egzaminu poprawkowego.

Nieuzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje, że przepada Ci poprawkowy termin egzaminu.

 

Co się dzieje jeśli nie zdasz egzaminu?

  • Masz prawo do dwóch poprawkowych terminów egzaminu.

 

Co się dzieje jeśli nie stawisz się na zaliczenie lub egzamin?

  • Jeśli nie stawisz się na I termin zaliczenia czy egzaminu ten termin przepada i kolejny jest już terminem poprawkowym (mimo, że to jest twoje pierwsze podejście). Wykładowca w takim przypadku wpisuje ocenę „ndst”.

 

Jeśli nie stawisz się na poprawkowy termin zaliczenia również ten termin przepada.

 

Jeśli nie stawisz się na II poprawkowy termin egzaminu również ten termin przepada.

Jeżeli z ważnej przyczyny, np. choroba, nie będziesz mógł przystąpić do zaliczenia lub egzaminu (dotyczy to wszystkich terminów) możesz się starać o przywrócenie terminu, który Ci przepadł. W takim przypadku zgłaszasz się z usprawiedliwieniem (np. zwolnieniem lekarskim) do egzaminatora, który podejmuje w tej sprawie decyzję. Prośbę taką możesz jednak złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od terminu ustalonego dla Twojej grupy.

Zaliczenia:

1 termin – zwykły

2 termin – poprawkowy

Egzaminy:

1 termin – zwykły

2 termin – poprawkowy

3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Harmonogram

Przedział czasowy sesji:

 

studia stacjonarne

10-30.06.2024 r.

01-22.09.2024 r.

studia niestacjonarne

24.06-14.07.2024 r.

01-22.09.2024 r.

Terminy przywrócone

Skip to content