Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informatyka

Podstawowe informacje

Proszę nie załatwiać spraw związanych z praktykami w trakcie zajęć lub przerw.

Proszę nie przesyłać dokumentów na adresy e-mail. Wszystkie dokumenty przesyłają Państwo do konkretnego miejsca w Classroom, lecz dopiero po oględzinach na dyżurach on-line.

Informatyka I stopień: Kierownik praktyk

mgr Jacek Żywczok

praktyki@wsti.pl

 

UWAGA: NA DYŻURACH ROZPOCZYNAM PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI ZALICZAJĄCEJ PRAKTYKĘ

Terminy dyżurów on-line
maj
27.05.202420:00-21:30on-line
24.05.202420:00-21:30on-line
21.05.202408:00-08:45on-line
20.05.202420:15-21:00on-line
17.05.202408:00-08:45on-line
kwiecień
22.04.202420:15-21:00on-line
22.04.202408:00-08:45on-line
08.04.202420:15-21:00on-line
08.04.202408:00-08:45on-line
05.04.202408:00-08:45on-line

Informatyka II stopień: Kierownik praktyk

inż. Stefan Senczyna

praktykimgr@wsti.pl

Warunki zaliczenia praktyk zawodowych

1.1 Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki oraz przedłożenie Opiekunowi praktyk przez studenta stosownej dokumentacji.

 

1.2 Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki nie później niż w dwa tygodnie od jej ukończenia, a w przypadku praktyk wakacyjnych – w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. W/w dokumentacja powinna zawierać opis czynności wykonywanych w czasie praktyki, datę i czas (od godz. do godz.) w jakich praktykant przebywał na terenie Zakładu Pracy. Dokumentacja ta powinna być potwierdzona czytelnym podpisem lub pieczęcią osoby odpowiedzialnej za praktykanta na terenie Zakładu Pracy.

 

1.3. Dokumentację przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk i karta zaliczenia praktyki.

 

1.4. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez Opiekuna praktyki wpisów do dziennika praktyk i do Systemu Ewidencji Praktyk, rozmowa ze studentem, a także informacje z karty zaliczenia praktyki:

 

1.4.1. potwierdzone odbycie praktyk czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki,

 

1.4.2. zawierające opinię opisową Opiekuna praktyk z uwzględnieniem kryteriów (zaangażowanie studenta, stosunek do wykonywanych czynności, umiejętności nawiązywania kontaktu) oraz określony profil kompetencji zawodowych studenta, zawierające opinię studenta o odbytej praktyce.

 

1.4.3. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyki powinny być realizowane.

 

1.5. Zaliczenia praktyki w systemie WU dokonuje Opiekun praktyk lub osoba do tego upoważniona w terminie 2 tygodni od złożenia przez studenta stosownej dokumentacji.

Zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, którzy

2.1. Wykonują lub wykonywali pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu obowiązków wraz z czasem ich obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

 

2.2. Są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbyli lub odbywają praktykę zawodową spełniającą wymagania regulaminu praktyk WSTI – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu praktyki wraz z czasem jego obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

 

2.3. Uczestniczą lub uczestniczyli w stażach (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu obowiązków wraz z czasem ich obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

 

2.4. Przedstawią odpowiednią dokumentację dotyczącą ubiegania się o zaliczenie praktyki bez jej odbycia.

 

2.5.  W przypadku praktyki, stażu lub wykonywanej pracy poza granicami kraju – dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim lub angielskim.

Adresy praktyk

Sprawdź gdzie możesz odbyć praktyki zawodowe.

Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować. Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

 

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.

Skip to content