Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Kto może otrzymać stypendium rektora?

Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który:

 • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią za ostatni rok nauki) tzn. uzyskał średnią co najmniej 4,00 (informatyka) lub 4,5 (grafika) ; zaliczył semestry, za które wyliczana jest średnia do celów stypendialnych w pierwszym terminie; nie został ukarany karą dyscyplinarną, nie powtarza roku lub semestru studiów;

lub/i

 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym i odpowiednio je udokumentuje (chodzi o osiągnięcia zdobyte w czasie poprzedniego roku nauki ) i zaliczy rok nauki.

Podstawą ubiegania się o stypendium rektora jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami.

Mogą go złożyć:

 • studenci studiów I stopnia – po ukończeniu drugiego, czwartego i szóstego semestru nauki,
 • studenci na pierwszym roku studiów magisterskich jeśli rozpoczęli studia II stopnia w terminie jednego roku od ukończenia studiów I stopnia,
 • studenci studiów II stopnia – po ukończeniu pierwszego roku studiów
 • przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o stypendium?
 • Oświadczenie o odbytych studiach (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 •  Oświadczenie o zgodności kopii dołączonych dokumentów z oryginałem (jeśli do wniosku dołączane są kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia)

 

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów II stopnia, zobowiązani są złożyć udokumentowany wniosek o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniem zawierającym: datę ukończenia studiów pierwszego stopnia, wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o egzaminach/zaliczeniach poprawkowych złożonych w ostatnim roku studiów.
Obowiązek ten nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, którzy kontynuują naukę na studiach II stopnia w uczelni.

 

Studenci, którzy starają się o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych dołączają do wniosku stosowne zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wraz z datą ich zdobycia.

 

 

Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium rektora?

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.

Jak policzyć średnią ocen do celów stypendialnych?

Średnią do celów stypendialnych wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen końcowych z przedmiotów wskazanych w ramowym programie studiów, uzyskanych w poprzednim roku nauki studenta.
Średnią wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. (Średnią za ostatni rok nauki można sprawdzić w wirtualnym dziekanacie).

Za jakie dokładnie osiągnięcia student może się starać o stypendium?

Chodzi o osiągnięcia naukowe, artystyczne, np.:

 • czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu,
 • publikacja naukowa zw. z kierunkiem,
 • udział w pracach naukowo-badawczych,
 • nagrody w konkursach naukowych i artystycznych, koncertach, przeglądach,
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy w olimpiadach,
 • udział w warsztatach, plenerach, wystawach,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami dydaktycznymi, akademickimi lub naukowymi,
 • pobyt na stypendiach (np. ERASMUS),

 

lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym:

 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
 • udział w uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata,
 • udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy,
 • udział w mistrzostwach Polski; pucharze Polski.
Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów rektora?

Stypendia mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

Spośród studentów, którzy złożą wniosek o przyznanie stypendium rektora zostanie utworzona lista rankingowa. O pozycji w rankingu będzie decydowała sumaryczna ilość punktów zdobytych za średnią oraz/lub dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Poza rankingiem stypendium rektora otrzymują studenci przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ile będzie wynosiło stypendium?

Wysokość stypendium uzależniona jest od łącznej ilości punktów uzyskanych przez studenta z tytułu wysokiej średniej ocen oraz dodatkowych osiągnięć. Student, który poza wysoką średnią ocen posiada osiągnięcia dodatkowe ma większą szansę na uzyskanie stypendium rektora. Kwoty stypendium podawane są do wiadomości w Zarządzeniu Rektora. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora z funduszu stypendialnego nie może stanowić więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne i zapomogi.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Stypendium jest przyznawane studentowi na rok akademicki (dwa semestry tj. 10 miesięcy z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych: sierpnia i września).
Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr stypendium przyznawane jest na semestr (tj. 5 miesięcy).

Ważna informacja

Informujemy, że od października 2024 r. ulegają zmianie kryteria punktowania osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, sformułowane w celu przyznania stypendium rektora. Zmiana jest spowodowana zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która wizytowała Uczelnię w lutym 2024 r. i została dokonana w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

Załącznik nr 10 do Regulaminu Stypendialnego „Szczegółowe kryteria punktowania średniej oraz osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych opracowane dla potrzeb przyznawania stypendium rektora w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach” w nowym brzmieniu będzie obowiązywał od roku akademickiego 2024/2025 i jest do pobrania poniżej.

Skip to content