Zmieniające się trendy widać na rynku pracy także w sferze formalnej. Coraz częściej pracodawcy zatrudniają nowych pracowników, korzystając z różnych, bardziej elastycznych form zatrudnienia, odchodząc tym samym od standardowej umowy na pełny etat na czas nieokreślony. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej na ten temat, zamieszczam poniżej krótką „ściągę”.

Zmieniające się trendy widać na rynku pracy także w sferze formalnej. Coraz częściej pracodawcy zatrudniają nowych pracowników, korzystając z różnych, bardziej elastycznych form zatrudnienia, odchodząc tym samym od standardowej umowy na pełny etat na czas nieokreślony. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej na ten temat, zamieszczam poniżej krótką „ściągę”. 

Niepełny wymiar umowy o pracę

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasowym jest uregulowane w Kodeksie Pracy. Według zapisów maksymalny wymiar czasu pracy nie przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Na tej podstawie przyjmuje się, że praca w niepełnym wymiarze jest każda praca wykonywana w wymiarze 30%, 50%, 75% a nawet 90% obowiązującego pełnego wymiaru czasu pracy. Wszystkie prawa, obowiązki  oraz uzgodnienia stron muszą być klarownie wyjaśnione w umowie o pracę.

Co ważne, osoba zatrudniona  w niepełnym wymiarze ma takie same prawa jak pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. To znaczy, ma na przykład pełne prawo do urlopu, świadczeń, czy nadgodzin. 

Umowy cywilnoprawne

To umowy na wykonanie określonego zadania, które powierza się wówczas, gdy nie da się ściśle ustalić czasu jego trwania, np. prace sezonowe zależne od pogody, realizacja projektu, itp. Umowa musi jasno określać co jest zadaniem i jakie są warunki uznania jej za zrealizowaną. Umowy te można zawierać wielokrotnie bez konieczności zmiany jej na umowę bezterminową.

Telepraca

Od 2007 roku telepraca w polskim prawie stała się formą zatrudnienia pracowniczego. To regularnie wykonywana praca poza zakładem pracy, np. w domu, z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie warunki tej pracy, w tym kwestia wyposażenia, są regulowane w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik zatrudniony przy takiej samej lub podobnej pracy, wykonujący swoje obowiązki w siedzibie pracodawcy. Dotyczy to zwłaszcza urlopu, możliwości otrzymania awansu, dostępu do szkoleń. Tą formę pracy szczególnie widzi się w takich branżach jak IT, sprzedaż, Marketing, praca badawcza i twórcza. To również ciekawa forma pracy dla młodych rodziców.

Leasing pracowniczy

To nic innego jak praca tymczasowa. Jest ona zawierana pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą (tzw. pracodawca – użytkownik)i pracownikiem tymczasowym. W pierwszym etapie, to Agencja i pracodawca podpisują ze sobą umowę, na podstawie której Agencja zobowiązuje się do znalezienia odpowiednich pracowników dla danego zleceniodawcy. To ważne, gdyż w wyniku tego rozwiązania pracodawca nie jest stroną umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. Jest on zatrudniony przez agencję na podstawie umowy o pracę lub umowy na czas wykonania określonej pracy. Tym samym wszystkie koszty związane z opłaceniem pracownika pokrywa Agencja. Wynajmując Agencja zarabia przekazując odpłatnie swojego pracownika do dyspozycji innego pracodawcy- użytkownika. Maksymalny czas wykonywania takiej pracy u jednego pracodawcy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pracy przysługują wszystkie prawa pracownicze wynikającego z tego tytułu, czyli m.in., prawo do urlopu, bezpłatnej opieki zdrowotnej, okresu wypowiedzenia oraz wynagrodzenia, które nie może być niższe niż pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku w pracodawcy użytkownika. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Ta forma zatrudnienia odnosi się już nie tylko do pracowników fizycznych, ale coraz częściej także do specjalistów i menedżerów. Osoby z doświadczeniem informatycznym, biurowo-administracyjnym czy finansowo-księgowym również zostają pracownikami tymczasowymi. Wśród specjalistów największym zainteresowaniem cieszy się leasing oraz outsourcing pracowników IT a tendencja zatrudniania pracowników tymczasowych w sektorze usług, mimo, że jeszcze długo nie będzie silniejsza niż wśród przedsiębiorstw produkcyjnych – jest wyraźnie wzrostowa.

Ważne: Przed podpisaniem umowy z agencją pracy, sprawdź czy znajduje się ona w Rejestrze Agencji Zatrudnienia i czy posiada stosowny wpis, uprawniający do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy. Strona internetowa, na której znajdziesz niezbędne informacje: www.kraz.praca.gov.pl

Job sharing (dzielnie pracy)

Szczególny rodzaj pracy w niepełnym wymiarze wykorzystywany przez pracodawców, gdy chcą uniknąć drastycznego ograniczania zatrudnienia w zakładzie pracy z dnia na dzień. Zwłaszcza, gdy firm nie stać na utrzymywanie zbyt dużej liczby pracowników etatowych, szczególnie w okresach dekoniunktury czy w przypadku, gdy zapotrzebowanie na kadrę zwiększa się jedynie sezonowo. Aby uniknąć dublowania stanowisk i marnowania czasu przez pracowników, mogą zastosować rozwiązania jakim jest job sharing.

Występuje w przypadku podziału stanowiska pracy (na tym samym stanowisku dwie osoby wykonujące jednakowe zadania). Dzielą się one obowiązkami oraz efektami pracy, tj. płacami, premiami, itp. Podział pracy może występować w postaci podziału dni lub tygodni bądź też rzadziej w formie pracy co drugi tydzień. Taki rodzaj pracy określany jest też często terminami: job pairing, job splitting. Umowy zawierana jest pomiędzy pracodawcą i zainteresowanym pracownikami. Co ważne, osoba zatrudniona  w tej formule ma takie same prawa jak pracownik zatrudniony w innych formach. To znaczy, ma na przykład pełne prawo do urlopu, świadczeń (zgodnie z zapisami w umowie i proporcjonalnie do czasu wykonywanej pracy).

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Job_sharing
;
http://hrstandard.pl/2011/08/23/leasing-pracowniczy/;