Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Wykładowca w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach oraz adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 r., a habilitację z 
informatyki w 2013 r.

Wykładowca w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach oraz adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 r., a habilitację z 
informatyki w 2013 r.

W polu jego zainteresowań naukowych leżą metody inteligencji obliczeniowej, systemy uczące się i metody rozpoznawania obrazów, a w szczególności metody prognozowania szeregów czasowych z wieloma wahaniami sezonowymi, metody klasyfikacji danych i regresji oraz stochastyczne metody optymalizacji globalnej. Jest autorem dwóch monografii i ponad 60 publikacji naukowych, w tym kilkunastu w czasopismach z listy filadelfijskiej i kilku rozdziałów w monografiach anglojęzycznych. Był kierownikiem kilku grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych. Współpracuje z przemysłem, głównie z firmami energetycznymi oraz z firmami medycznymi. Jest recenzentem w kilku czołowych anglojęzycznych czasopismach naukowych oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność naukową i organizacyjną zdobył wiele nagród Rektora Politechniki Częstochowskiej.