Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Jest absolwentem kierunku Informatyka Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1982 rok). W 1992 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, a 2008r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Od 1982 roku pracownik Uniwersytetu Śląskiego, a od 2004 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych.  

Jest absolwentem kierunku Informatyka Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1982 rok). W 1992 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, a 2008r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Od 1982 roku pracownik Uniwersytetu Śląskiego, a od 2004 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych.

Jego działalność dydaktyczna obejmuje programowanie w różnych językach programowania, algorytmy i struktury danych, algorytmy ewolucyjne oraz seminaria dyplomowe. W przeszłości prowadził także zajęcia z baz danych, sieci komputerowych systemów wyszukiwania informacji i ekspertowych. Jest promotorem ok. 100 prac licencjackich i inżynierskich oraz podobnej liczby magisterskich.

Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się przede wszystkim wokół problemów optymalizacyjnych rozwiązywanych za pomocą metod ewolucyjnych, w tym systemów optymalizacji mrowiskowej. Z jednej strony dotyczą one problemów szeroko pojętego automatycznego programowania, a z drugiej – problemów o zastosowaniu w życiu codziennym, np. znajdowanie optymalnej drogi w sieciach komunikacyjnych. Zajmuje się także sztucznym życiem i teorią gier.

Dorobek publikacyjny obejmuje prace w monografiach i książkach krajowych i zagranicznych, czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Był także recenzentem w przewodzie doktorskim oraz przewodzie habilitacyjnym (recenzja wydawnicza), recenzował także granty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie powoływany był na recenzenta w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz wydawnictw książkowych i konferencji naukowych, w sumie wykonał ponad 60 recenzji. Prezentował wyniki swoich prac na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, był członkiem komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych. Jego dorobek publikacyjny obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Należy także podkreślić, że zaproponowana przez niego metoda programowania mrowiskowego została opisana przez A. P. Engelbrechta w jego książce: “Fundamentals of Computational Swarm Intelligence” wydanej przez John Wiley and Sons w 2006 r., jako ważne podejście do automatycznej aproksymacji funkcji.