Zatrudniona na stanowisku asystenta

Urodziła się 01.04.1972 roku w Rudzie Śląskiej, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej.
W 1996 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskeigo w Katowicach. W ramach studiów przebywała w Uniwersytecie w Manchaster, gdzie studiowała i zdawała egzaminy wymagale w programie studiów.
W  2002 ukończyła studia doktoranckich  przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskeigo w Katowicach zakończone obroną pracy doktorskiej  i nadaniem tytułu Doktora Nauk Fizycznych (fizyka cząstek elementarnych). W ramach studiów doktoranckich prowadziła zajęć ze studentami głównie z matematyki.
Organizowała konferencje międzynarodowe. Wielokrotnie wygłaszała referaty w kraju i zagranicą. Opracowywała publikacji z zakresu fizyki.

W czasie studiów magisterskich i doktoranckich, jak i po ich zakończeniu pracowała jako nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śl.  (1995-1997 i 2011-2012), w Technikum Górnicze oraz Technikum dla Pracujących przy KWK „Śląsk” (1996-1997), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Stow. Rodzin Katolickich w Katowicach (2002-2007).

Od 2006 roku współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W ramach współpracy prowadziła wykład i ćwiczenia z Matematyki I i II oraz wykład, ćwiczenia i laboratoria z Fizyki I i II. Była osobą współtworzącą pracownię fizyczną w oddziale zamiejscowym AGH w Rudzie Śląskiej.

Od 2005 roku do nadal pracuje w Wyższej  Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Piastuje tam stanowisko Koordynatora Przedmiotów Matematycznych.

Prowadzi ćwiczenia z:

  • Fizyki,
  • Analizy matematycznej i algebry liniowej
  • Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki

Wykłady z:

  • Analizy matematycznej i algebrą liniowej
  • Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki

Jest członkiem Senatu WSTI, Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Rady Bibliotecznej. Należała również do Rady Naukowej.

W 2014 roku podjęła współpracą z Polską Akademią Umiejętności recenzując  podręczniki z fizyki do zaopiniowania przez komisję.

W chwili obecnej jest słuchaczem studiów podyplomowych z matematyki.

Prywatnie Joanna Studnik jest żoną i matką dwójki dzieci, a jej hobby to malarstwo, rękodzieło i zumba (http://joannastudnik.elst.net.pl).