Studia inżynierskie na kierunku Informatyka

Specjalności:

  1. Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych
  2. Technologie internetowe i sieci komputerowe
  3. Projektowanie systemów informatycznych i programowanie w środowisku internetowym

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Beneficjenci: 64 studentów
Wartość dofinansowania: 1 789 621, 61 zł

 


Projekt „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu
dla gospodarki opartej na wiedzy”.

O projekcie

Informatyka w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach stała się kierunkiem zamawianym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, w ramach programu Kapitał Ludzki Uczelnia może zaoferować studentom jeszcze lepsze warunki studiowania.

Nazwa Projektu – „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach”

Projekt „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Celem głównym Projektu jest objęcie przez WSTI w Katowicach specjalnym programem edukacyjnym studentów studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka w okresie od 02.08.2010 do 30.06.2014, co wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych.

Uczestnicy Projektu

W ramach Projektu wsparciem są objęci studenci WSTI studiów stacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli studia na pierwszym semestrze w r. akad. 2010/2011 na kierunku informatyka. Grupa ta została wybrana ze względu na niewystarczający odsetek absolwentów kierunków technicznych oraz malejącą liczbę studentów kierunków zamawianych.

Wsparcie uczestników Projektu

Wsparcie dla uczestników Projektu polega na:

  • ułatwieniu finansowania studiów poprzez program stypendialny,

  • wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć wyrównawczych,

  • wsparcie najlepszych studentów organizacją zajęć przygotowujących do egzaminów CISCO,

  •  wsparcie najlepszych studentów organizacją staży we współpracy z wybranymi przedsiębiorcami.

Podmiotem realizującym Projekt jest Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
(32) 207 30 70