Wyciąg ze statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach


Wyciąg ze statutu 
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

 

Dział V
Funkcje kierownicze w uczelni i ciała doradcze

4. Konwent - rada pracodawców

§ 39

 

 


1. Konwent-rada pracodawców, jest organem pomocniczym, składającym się z co najmniej 4 osób powoływanych, za ich zgodą przez założyciela spośród organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także pracodawców.

2. W skład konwentu-rady pracodawców wchodzą także:
1) rektor,
2) kanclerz,
3) dziekan,
4) przedstawiciele założyciela.

2. Kadencja konwentu-rady pracodawców trwa 4 lata.

3. Kadencja konwentu-rady pracodawców rozpoczyna się z dniem 1 września roku, w którym konwent-rada pracodawców został powołany, a kończy z dniem 31 sierpnia w roku w którym upływa kadencja.

4. Konwent-rada pracodawców jest ciałem opiniującym i doradczym.

5. Do zadań konwentu-rady pracodawców należy w szczególności:

1) formułowanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów studiów,

2) uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

6. Posiedzenia konwentu-rady pracodawców odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

7. Na wniosek przewodniczącego, członka lub członków konwentu-rady pracodawców może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie konwentu-rady pracodawców.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad, członków konwentu-rady pracodawców powiadamia rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek członka konwentu-rady pracodawców złożony do rektora na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.

9. Posiedzeniom konwentu-rady pracodawców przewodniczy rektor, kanclerz lub członek konwentu-rady pracodawców delegowany przez rektora lub kanclerza.

10. Opinie i zalecenia konwentu-rady pracodawców podejmowane są w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków konwentu-rady pracodawców.

11. Członkowie konwentu-rady pracodawców mogą zostać powoływani do konwentu- rady pracodawców również w trakcie trwania kadencji, na przykład w celu uzupełnienia lub poszerzenia składu konwentu-rady pracodawców.

12. Członkostwo członka powołanego do konwentu-rady pracodawców w trakcie kadencji upływa z dniem końca kadencji konwentu-rady pracodawców.

13. W posiedzeniach konwentu-rady pracodawców mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne zaproszone przez rektora osoby.

14. Konwent-rada pracodawców obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin konwentu-rady pracodawców.

[..]