Wyciąg ze statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach


Wyciąg ze statutu 
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

 

Rozdział 4
Organy Uczelni

§ 28

1. Kolegialnymi organami uczelni są:

1) konwent,
2) senat,
3) rada założyciela

2. Jednoosobowymi organami uczelni są:

1) rektor,
2) kanclerz,
3) dziekan.

1. Konwent
§ 29


1. Konwent, jest organem pomocniczym, składającym się z co najmniej 4 osób powoływanych za ich zgodą przez założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli kultury i nauki, a także przedstawicieli podmiotów gospodarczych.

2. W skład konwentu wchodzą także:

1) rektor,
2) kanclerz,
3) dziekan,
4) przedstawiciele założyciela,

3. Kadencja konwentu trwa 4 lata.

4. Kadencja konwentu rozpoczyna się z dniem 1 września roku, w którym konwent został powołany, a kończy z dniem 31 sierpnia w roku w którym upływa kadencja.

5. Konwent jest ciałem opiniującym i doradczym.

6. Do zadań konwentu należy w szczególności:

1) formułowanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych uczelni,
2) uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

7. Posiedzenia konwentu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

8. Na wniosek przewodniczącego, członka lub członków konwentu może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie konwentu.

9. O miejscu, terminie i porządku obrad, członków konwentu powiadamia rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek członka konwentu złożony do rektora na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.

10. Posiedzeniom konwentu przewodniczy rektor, kanclerz lub członek konwentu delegowany przez rektora lub kanclerza.

11. Opinie i zalecenia konwentu podejmowane są w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków konwentu.

12. Członkowie konwentu mogą zostać powoływani do konwentu również w trakcie trwania kadencji, na przykład w celu uzupełnienia lub poszerzenia składu konwentu.

13. Członkostwo członka powołanego do konwentu w trakcie kadencji upływa z dniem końca kadencji konwentu.

14. W posiedzeniach konwentu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne zaproszone przez rektora osoby.

15. Konwent obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin konwentu.

[..]