Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

(studia podyplomowe)

Zawarta pomiędzy: 
Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, utworzoną na podstawie decyzji nr DSW-3-4001-665/JP/03 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

reprezentowaną przez Kanclerza WSTI mgr Marka Maryniaka, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią,

a Panią/Panem:

........................................................................zamieszkałą/zamieszkałym ................................................................

.....................................................................................................................................................................................

PESEL.........................……… legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym seria .......... nr......................................... zwaną/zwanym w dalszej części Słuchaczem.

Kierunek studiów……………………………………………………………………………………………………

 

§ 1 Zobowiązania Uczelni

 1. 1.Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Słuchaczowi naukę na rocznych studiach podyplomowych zgodnie z planem studiów oraz według zasad określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uczelni, a po spełnieniu przez Słuchacza wszystkich wymaganych warunków - wydać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 2. 2.Uczelnia zapewnia warunki do nauki poprzez: program nauczania dostosowany do potrzeb gospodarki, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wykładowców, udostępnienie odpowiednio wyposażonych sal wykładowych i pracowni, właściwą organizację i obsługę administracyjną procesu kształcenia.

§ 2 Zobowiązania Słuchacza

 1. 1.Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania zapisów z akt regulujących organizację i funkcjonowanie Uczelni: Statutem Uczelni, Regulaminem Studiów Podyplomowych i innymi regulaminamii zarządzeniami.

§ 3 Opłaty

 

 1. 1.Słuchacz zobowiązany jest do wnoszenia opłat związanych z pobieraniem nauki, których wysokość i rodzaj określa tabela opłat będąca częścią niniejszej umowy.
 2. 2.Kandydat w chwili składania dokumentów do Uczelni zobowiązany jest do wniesienia administracyjnej opłaty tzw. wpisowego, które nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od podjęcia nauki lub rezygnacji z nauki.
 3. 3.Słuchacz zobowiązany jest do opłacania czesnego w postaci jednorazowej wpłaty za każdy z semestrów ( semestr trwa cztery i pół miesiąca) lub w postaci miesięcznych zaliczek ( 9 zaliczek w skali roku).
 4. 4.Czesne semestralne powinno zostać wniesione do dziesiątego dnia pierwszego miesiąca semestru. Miesięczne zaliczki czesnego powinny być wnoszone do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry. Dziesiąty dzień miesiąca jest nieprzekraczalnym terminem zapłaty bez względu na występowanie dni wolnych od pracy.
  1. 5.Czesne opłacane semestralnie zawiera upust w stosunku do wpłat ratalnych. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty semestralnej upust nie przysługuje.
  2. 6.Przekroczenie terminu płatności może spowodować naliczenie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
  3. 7.Przekroczenie terminu płatności o więcej niż 30 dni może spowodować skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych.
  4. 8.Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna jest bezpłatna.
  5. 9.Słuchacz zobowiązany jest do uiszczania opłat za możliwość realizowania zajęć w ramach wpisu warunkowego z danego przedmiotu.
  6. 10.Uczelnia pobiera opłatę za wydanie dokumentacji związanej z zakończeniem studiów oraz duplikatów tych dokumentów.
  7. 11.W przypadku nieukończenia studiów w terminie wyznaczonym przez Rektora (dotyczy Słuchaczy ostatniego semestru cyklu kształcenia), Słuchacz nadal jest zobowiązany do uiszczania opłaty czesnego za każdy miesiąc, aż do skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub rezygnacji z pobierania nauki.
  8. 12.Słuchacz skierowany na powtarzanie semestru uiszcza opłaty za semestr, w wysokości określonej w tabeli opłat.
  9. 13.W razie nie wywiązania się z obowiązków finansowych określonych w niniejszej umowie, Regulaminie Studiów Podyplomowych i stosownych zarządzeniach – Uczelnia ma prawo dochodzić zapłaty należności, odsetek oraz naprawienia szkody powstałej w wyniku nieterminowej wpłaty czesnego.

 

§ 4 Skreślenia i rezygnacje

 

 1. 1.Odstąpienie przez Słuchacza od podjęcia studiów wymaga pisemnego powiadomienia Rektora Uczelni najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień pierwszych zajęć pierwszego semestru. Tylko pisemne powiadomienie jest traktowane jako rozwiązanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 2. 2.Skreślenie Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległych opłat i należnych odsetek za opóźnienia w zapłacie.
 3. 3.W przypadku skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych Słuchacza wnoszącego miesięczne zaliczki czesnego, obowiązek bieżących płatności czesnego ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło skreślenie.
 4. 4.W przypadku skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych Słuchacza wnoszącego opłatę jednorazową za semestr z góry, semestralne czesne zostaje przeliczone na miesięczne zaliczki a Uczelnia zwraca przelewem na wskazane konto - czesne za pełne miesiące, w których Słuchacz z powodu skreślenia nie figurował już na liście słuchaczy.
 5. 5.Słuchacz skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych może ubiegać się o reaktywację, po opłaceniu wszelkich zaległych opłat oraz opłaty administracyjnej w wysokości opłaty wpisowej.
 6. 6.Przerwanie studiów przez Słuchacza studiów podyplomowych (niezależnie od przyczyny) wymaga pisemnego powiadomienia o tym fakcie Rektora Uczelni.

 

§ 5 Zakończenie kształcenia

 

 1. 1.Wydanie przez Uczelnię stosownych dokumentów zakończenia kształcenia następuje w dniu przedłożenia w Dziekanacie potwierdzonej karty obiegowej słuchacza.
 2. 2.Potwierdzenie karty obiegowej uzyskuje się po uregulowaniu wszelkich zobowiązań i należności finansowych (również w stosunku dooraz zwróceniu karty magnetycznej umożliwiającej wstęp na teren budynku Uczelni.

 

§ 6 Pozostałe

 

 1. 1.W przypadku zmiany adresu zamieszkania, Słuchacz jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Uczelnię. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję kierowaną przez Uczelnię do Słuchacza lub byłego Słuchacza traktuje się jako skutecznie doręczoną.
 2. 2.W przypadku zmiany liczby słuchaczy, uczelnia zastrzega sobie prawo do reorganizacji grup
  i przeniesienia słuchaczy do grup równoległych. W takim przypadku Słuchacz nie wnosi dodatkowych opłat.
 3. 3.Uczelnia zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia studiów, w przypadku takim wpisowe zostanie zwrócone przelewem, na pisemny wniosek kandydata, na wskazane konto bankowe.
 4. 4.W sprawach nieregulowanych Umową mają zastosowania Przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy wewnętrzne wydane przez Uczelnię.
 5. 5.Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danychniezbędnych dla procesu rekrutacji i realizacji Umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).

 

§ 7


Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

 

Tabela opłat

Rodzaj wnoszonej opłaty

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat

 

Wysokość opłaty

Czesne semestralne

Słuchacze kierunków: Administracja siecią komputerową Microsoft, GNU/Linux lub Cisco oraz Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa, Fotografia i cyfrowa edycja obrazu, Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix, Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere wnoszący opłatę za cały semestr

1900,00 złotych

Miesięczna zaliczka czesnego

Administracja siecią komputerową Microsoft, GNU/Linux lub Cisco oraz Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa, Fotografia i cyfrowa edycja obrazu, Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix, Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere wnoszący opłatę w miesięcznych ratach

444,00 złote

Czesne semestralne

Słuchacze kierunków: Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej oraz AUTOCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D wnoszący opłatę za cały semestr

2300,00 złotych

Miesięczna zaliczka czesnego

Słuchacze kierunków: Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej oraz AUTOCAD – projektowanie w środowisku 2D i 3D wnoszący opłatę w miesięcznych ratach

538,00 złotych

Wpisowe/ opłata reaktywacyjna

 

Słuchacze wszystkich kierunków

99,00 złotych

Wpis warunkowy z jednego przedmiotu

Słuchacze realizujący zajęcia z przedmiotu objętego wpisem warunkowym

200,00 złotych

Wydanie dokumentów ukończenia studiów podyplomowych

Słuchacze uprawnieni do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

30,00 złotych

Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów

Słuchacze wnioskujący o wydanie duplikatu świadectwa

45,00 złotych

Wydanie karty magnetycznej umożliwiającej wejście na teren budynku

Wszyscy Słuchacze studiów podyplomowych

30,00 złotych

Wydanie duplikatu karty magnetycznej umożliwiającej wejście na teren budynku

Słuchacze wnioskujący o wydanie duplikatu karty magnetycznej umożliwiającej wejście na teren budynku

30,00 złotych

 

 

Katowice, dnia ..................................... 20.... r.

 

..................................................................                                                ......................................................

       (czytelny podpis Słuchacza)                                                                     (podpis Kanclerza Uczelni)          

 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

www.wsti.edu.pl

www.gaudeamus.pl