Witamy!
Uczelnia ludzi z pasją
Grafika – unikalny kierunek artystyczny
Pasja i kreatywność
Informatyka – zdobądź zawód z przyszłością
Pasjonujące studia
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Studia podyplomowe
Wybierz kierunek dla siebie
30 komputerów Apple iMac
Magazyn Studentów Kreatywnych
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Program Erasmus +
Studia i praktyki za granicą

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest uczelnią niepaństwową, założoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Uczelnią sprawuje "Minister Edukacji i Nauki" w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Uczelni oraz Założyciel.

Statut Uczelni nadaje Założyciel Uczelni w porozumieniu z "Ministerstwem Edukacji i Nauki".

Organami Uczelni są: Konwent, Senat, Rektor, Kanclerz.


Statut
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

ikona pdf2 pobierz statut

Uchwała w sprawie zmiany statutu:

ikona pdf2 pobierz uchwałę


Jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, nie zastrzeżone dla innych organów Uczelni. Rektor jest organem jednoosobowym Uczelni.

Do zadań Senatu należy:

  • ustalanie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni,

  • opracowywanie i uchwalanie programów nauczania i planów studiów na poszczególnych kierunkach z uwzględnieniem minimalnych wymogów programowych Rady Głównej, a także analiza działalności dydaktycznej i badawczej jednostek organizacyjnych Uczelni,

  • uchwalanie regulaminu studiów,

Administracja Uczelni jest powierzona Kanclerzowi Uczelni, który kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni.

Konwent jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,

  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

Samorząd studencki tworzą studenci uczelni, jest on niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów WSTI. Samorząd reprezentuje Rada Studentów wyłaniana corocznie w uczelnianych wyborach.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook