jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,

  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni,

  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

Konwent jest organem kolegialnym, składającym się z 3 - 14 osób powoływanych za ich zgodą przez Założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, a także podmiotów sponsorujących działalność Uczelni. W skład Konwentu wchodzą także Rektor, Prorektor, Dyrektor, Kwestor Uczelni i Założyciel lub jego przedstawiciel.

Skład Konwentu

  1. Grażyna Szymborska – Informatyk, wieloletnia Dyrektor Filharmonii Śląskiej - reprezentant sektora biznesu i kultury

  2. Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny - reprezentant sektora gospodarki i nauki

  3.  Mirosław Bobrzyński - Wiceprezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny - reprezentant sektora gospodarki i nauki

  4.  Andrzej Pasek - Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. -  reprezentant sektora gospodarki

  5. Przemysław Danysz – Absolwent, Właściciel Portalu Mariacka.eu - reprezentant sektora działalności gospodarczej

  6. Joanna Tomczyk-Lidochowska – Absolwentka, właściciel Wydawnictwo KA spółka cywilna -  reprezentant sektora działalności gospodarczej

  7. Barbara Pczycka – Dyrektor Kreatywny - .bringMore advertising - reprezentant sektora biznesu

  8. Krzysztof Marek – wice Prezydent miasta Katowice - reprezentant sektora gospodarki i samorządu terytorialnego

  9. Jacek M. Piechucki -  Volkswagen AG - reprezentant sektora biznesu

  10. Radosław Kuczera - Legal Open S.A. - reprezentant sektora biznesu

  11. Marek Nowak - Aldec ADT Sp. z o. o. - reprezentant sektora biznesu

  12. Marek Bogacz -  Dyrektor Handlowy SMG/KRC Poland Human Resources - reprezentant sektora biznesu

  13. dr Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej - reprezentant sektora biznesu i organizacji społecznych

  14. dr Marian Słowicki – wykładowca WSTI - reprezentant sektora nauki

  15. Anna Winiarska – Specjalista ds. Personalnych COIG S.A. - reprezentant sektora gospodarki

  16. dr n. med. i techn. Andrzej Dyszkiewicz – właściciel LABIOT Laboratorium Biotechnologii - reprezentant sektora biznesu

  17. Danuta Idzik – absolwentka WSTI, Pagemaker -  reprezentant sektora przedsiębiorstw i działalności gospodarczej

  18. Przemysław Wróbel – absolwent WSTI, Pagemaker -  reprezentant sektora przedsiębiorstw i działalności gospodarczej

  19. Arkadiusz Lemler – Z-ca Dyrektora Handlowego SANSEC Poland S.A. - reprezentant sektora biznesu

  20. Adam Fałda – Przedstawiciel Założyciela Uczelni

  21. Krzysztof Graca – Przedstawiciel Założyciela Uczelni

  22. dr Marian Pawełczyk – Rektor Uczelni

  23. Ilona Gwioździk – Kwestor Uczelni

  24. Marek Maryniak – Kanclerz Uczelni