(Bazy on-line dostępne z komputerów na terenie Uczelni).

Biblioteka WSTI korzysta z elektronicznych baz danych z dostępem do kolekcji najważniejszychświatowych publikacji naukowych. W skład zbioru wchodzą: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Ebsco, Nature, Science, Web of Knowladge, Scopus (program realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wymienione bazy zapewniają możliwość dostępu do bogatego zasobu książek, artykułów, abstraktów, bibliografii z różnych dziedzin wiedzy w tym nauk o zdrowiu i szeroko pojętej medycyny. Dostęp do zasobów możliwy ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni.

NATURE
SCIENCE
SCOPUS
SPRINGER&ELSEVIER


EBSCO

sciencedirect

springer

webofknowledge