Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Informacja o terminach składania wniosków stypendialnych i zasadach przyznawania stypendiów.


Komunikat MEiN w sprawie wsparcia finansowego studentów
BROSZURA INFORMACYJNA

 

KOMUNIKAT!

 Informujemy, że w semestrze zimowym 2022/2023 zostały przyznane stypendia socjalne, zwiększone stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych.

 

Lista stypendystów:

Stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Stypendia rektora – Kierunek Informatyka

Stypendia rektora – Kierunek Grafika

 

Wypłaty za październik i listopad nastąpią w ostatnich dniach listopada 2022 r.

 

Kwestura nie udziela informacji w sprawie stypendiów, szczegółowe informacje będą zawarte w decyzjach, które dostarczone zostaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Pytania dotyczące stypendiów można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że wnioski stypendialne w semestrze zimowym 2022/2023 będą przyjmowane w okresie od 01 do 31 października 2022 r.

 

Wszystkie wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w pierwszej kolejności za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu https://dziekanat.wsti.pl – zakładka wnioski – pomoc materialna.

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku oraz wszystkich wymaganych podpisów przez pracownika opracowującego wniosek w wirtualnym dziekanacie należy złożyć papierowy wniosek w następujący sposób:

1. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o stypendium rektora należy wydrukować, podpisać i wysłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną w terminie do 19 października 2022 r.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:
https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/679-stypendia-dla-osob-niepelnosprawnych oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl) w zakładce wnioski – pomoc materialna).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o odbytych studiach,

 • w przypadku osób, które zgłaszają dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne: każde wymienione we wniosku osiągnięcie należy ponumerować i odpowiednio udokumentować, a w górnym rogu załącznika potwierdzającego zgłaszane osiągnięcia wpisać cyfrę odpowiadającą osiągnięciu,

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:
https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/678-stypendia-rektora oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl) w zakładce wnioski – pomoc materialna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletności wniosku oraz wszystkich wymaganych podpisów przed wysłaniem drogą pocztową aby uniknąć wezwania do osobistego uzupełnienia wniosku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane będą osobiście w Kwesturze pok. 3.60 po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 32 207 30 76. Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego, wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:

https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/680-stypendia-socjalne oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl) w zakładce wnioski – pomoc materialna.

Do wniosku o stypendium socjalne, poza dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny, należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – w przypadku studentów, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 600,00 zł). Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Zaświadczenie powinno dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta (nie jest wystarczająca informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy).

Przypominamy, że Studenci w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie, przemocy w rodzinie, znacznej niepełnosprawności członka rodziny, wielodzietności itp.) mogą starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OSTATECZNYM TERMINEM ZŁOŻENIA (WPŁYNIĘCIA) WNIOSKÓW JEST 31 PAŹDZIERNIK 2022

Pytania w sprawie stypendiów prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach istnieje fundusz stypendialny utworzony ze środków otrzymanych z subwencji państwowych, który przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych (w tym zwiększonych socjalnych), stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów rektora. 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (w tym zagranicznych), przy czym łączny okres, przez który przysługują świadczenia - bez względu na ich pobieranie przez studenta - wynosi:

1) 12 semestrów z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:

 • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

 • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

2) 14 semestrów na jednolitych studiach magisterskich, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.

W przypadku studentów z niepełnosprawnością – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych okresów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów (tj. urlopów od zajęć oraz urlopów z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów), z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.)

W związku z powyższym student starający się o stypendium czy zapomogę zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia – treść oświadczenia


REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Tekst regulaminu obowiązujący od 01.10.2019 uwzględniający zmiany od II 2022.

 

Załącznik 1  Załącznik 4  Załącznik 7  Załącznik 10 
Załącznik 2 Załącznik 5  Załącznik 8  Załącznik 11 
Załącznik 3  Załącznik 6  Załącznik 9  Załącznik 12 Tu znajdziesz istotne informacje na temat Stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz niezbędne formularze.

Tu znajdziesz ważne informacje na temat możliwości otrzymania Stypendium socjalnego oraz niezbędne formularze.

Tu znajdziesz ważne informacje na temat możliwości otrzymania Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne formularze.

 Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz niezbędne formularze.

Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania jednorazowej pomocy materialnej w formie zapomogi oraz niezbędne formularze.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook