Decyzją Władz Uczelni sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w II 2021/2022 będzie odbywać się stacjonarnie na terenie Uczelni.

Przedział czasowy sesji:
studia stacjonarne 13.06-15.07.2022 r.
studia niestacjonarne 20.06-17.07.2022 r.

w tym czasie wskazane jest ustalenie I, II terminu egzaminu oraz pomiędzy tymi terminami zaliczenia poprawkowe ćw/lab z danego modułu kończącego się egzaminem.
Sesja poprawkowa dla III terminów egzaminów oraz pozostałych zaliczeń poprawkowych ćw/lab trwa od 01-18.09.2022 r.

 

 I 2021/2022

Przypominamy, że z wystawionymi przez wykładowców ocenami studenci zapoznają się korzystając z zakładki Wirtualna Uczelnia.

Decyzją Dziekana ustala się nieprzekraczalny termin składania podań:

dla formy stacjonarnej do dnia 27.02.2022 r.

dla formy niestacjonarnej do dnia 20.03.2022 r.

Decyzją Dziekana dla Studentów przystępujących do egzaminów poprawkowych (dodatkowych) ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do 7dni od dnia w/w egzaminów. Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy inżynierskiej, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

Studenci nie posiadający zaliczeń z modułów (ćw, lab, p/s) wg § 11 pkt 11 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.

Na senacie uczelni, który odbył się 19 kwietnia 2012r. dokonano zmian w Regulaminie studiów w zakresie ilości terminów zaliczeń i egzaminów (§ 11 pkt 12).

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna informatyka II 2021/2022

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa informatyka

Sesja egzaminacyjna grafika II 2021/2022

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika