Decyzją Dziekana ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do dnia 31.03.2019r.

Termin zakończenia sesji letniej dla studentów zobowiązanych do realizacji praktyki został wyznaczony do dnia 31.03.2019r. Studenci, którzy nie zakończyli sesji tylko ze względu na odbywaną praktykę, zostają zwolnieni z obowiązku składania podań dot. przedłużenia sesji w związku z ww. sytuacją.

Decyzją Dziekana dla Studentów przystępujących do egzaminów poprawkowych (dodatkowych) ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do 7dni od dnia w/w egzaminów. Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy inżynierskiej, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

Studenci nie posiadający zaliczeń z modułów (ćw, lab, p/s) wg § 11 pkt 11 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.

Na senacie uczelni, który odbył się 19 kwietnia 2012r. dokonano zmian w Regulaminie studiów w zakresie ilości terminów zaliczeń i egzaminów (§ 11 pkt 12).

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna informatyka i grafika 2018/2019

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa informatyka

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika

 Terminy przeglądów i zaliczeń poprawkowych są w trakcie ustalania z prowadzącymi. W momencie potwierdzenia terminu przez wykładowcę zostaje on niezwłocznie zamieszczony w harmonogramie sesji.

 

Wykład z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy/ Problemy BHP i ergonomii z dr inż. Tomaszem Małysą 02.03.2019
godz.17.00-19.45 wykład Aula WSTI
godz.19.45 zaliczenie/ test Aula WSTI