Decyzją Dziekana ustala się nieprzekraczalny termin składania  podań na dzień 30.03.2018r.

Termin zakończenia sesji zimowej dla studentów zobowiązanych do realizacji praktyki (wyłącznie ze względu na realizację praktyki) został wyznaczony na dzień 30.03.2018r. Studenci, którzy nie zakończyli sesji wyłącznie ze względu na odbywaną praktykę, zostają zwolnieni z obowiązku składania podań dot. przedłużenia sesji w związku z ww. sytuacją.

Decyzją Dziekana dla Studentów przystępujących do egzaminów poprawkowych (dodatkowych) ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do 7dni od dnia w/w egzaminów. Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Nie złożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje nie zatwierdzeniem tematu pracy inżynierskiej a tym samym nie zaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest podstawą do skreślenia z listy studentów.

Studenci nie posiadający zaliczeń z przedmiotów (ćw, lab, p/s) wg § 11 pkt 12 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane sprzecznie z Regulaminem Studiów zostaną anulowane.

Na senacie uczelni, który odbył się 19 kwietnia 2012r. dokonano zmian w Regulaminie studiów w zakresie ilości terminów zaliczeń i egzaminów (§ 11 pkt 13)

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna 2017/2018

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa informatyka

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika