Decyzją Dziekana ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do dnia 15.10.2018r.

Termin zakończenia sesji letniej dla studentów zobowiązanych do realizacji praktyki został wyznaczony do dnia 31.10.2018r. Studenci, którzy nie zakończyli sesji tylko ze względu na odbywaną praktykę, zostają zwolnieni z obowiązku składania podań dot. przedłużenia sesji w związku z ww. sytuacją.

Decyzją Dziekana dla Studentów przystępujących do egzaminów poprawkowych (dodatkowych) ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do 7dni od dnia w/w egzaminów. Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy inżynierskiej, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

Studenci nie posiadający zaliczeń z modułów (ćw, lab, p/s) wg § 11 pkt 11 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.

Na senacie uczelni, który odbył się 19 kwietnia 2012r. dokonano zmian w Regulaminie studiów w zakresie ilości terminów zaliczeń i egzaminów (§ 11 pkt 12).

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna 2017/2018

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa informatyka

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika

Mgr Jacek Szarański spotka się ze studentami mającymi zgodę na przywrócenie terminu zaliczenia 13.10.2018 r. (sobota) o godz.18.40 w sali 18.16.

Termin przywrócony z przedmiotów Urządzenia techniki cyfrowej oraz Architektury komputerów u dr hab. inż. Jarosława Śmiei odbędzie się w dniu 12.10.2018r godz.18.30 sala 19.

Wykłady z Bezpieczeństwo i higiena pracy/ Problemy BHP i ergonomii z dr inż. Tomaszem Małysą odbędą się w poniższych terminach:
07.10.2018r godz.08.00-12.05 Aula ŚTZN
12.10.2018r godz.08.00-12.05 Aula WSTI
14.10.2018r godz.08.00-12.05 Aula ŚTZN.
Zaliczenie/ poprawka testu dla osób, które uczestniczyły już w wykładach odbędzie się 07.10.2018r godz.12.25 sala 41.

W dniu 30.09.2018r godz.11.10 sala 41 dr Ireneusz Gościniak będzie podpisywać karty wpisów warunkowych/ różnic programowych/ awansów.