Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Uczelnie partnerskie:

Riga Technical University, Latvia
University of Aveiro, Portugal
Firat University, Turkey

Oferty praktyk dla studentów

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

 

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

- studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
- być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Dokąd można wyjechać?

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Gdzie się ubiegać o wyjazd?

W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki finansowe na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

Terminy rekrutacji studentów na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus+.

- wyjazd na semest jesienny: do 15 maja

- wyjazd na semest wiosenny: do 15 października

- wyjazdy na praktyki: do 30 maja

spotkanie informacyjne - prezentacja