DATY ZŁOŻENIA MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

30.09.2021 r. – I/II TERMIN OSTATECZNY


Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.


Strona tytułowa - wzór pobierz tutaj

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero.

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony). Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.
Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:
1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo
w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;
2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.
2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa
w ust. 2

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub odpisu suplementu jest płatne i wynosi 20,00 zł. Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI odbiorem odpisu.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:

Praca i zaliczenia złożone do 31.09.2021 r.:

  1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
  2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr letni 2020/2021 wnoszą w terminie do 10.07.2021 r.
  3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr letni 2020/2021 wnoszą w terminie do 10.09.2021 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru.

Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od października 2021 r. do lutego 2022 r.). Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc.
Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.