Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Programy unijne

„Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” (Projekt zakończony)

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka

Specjalności:

 1. Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych
 2. Technologie internetowe i sieci komputerowe
 3. Projektowanie systemów informatycznych i programowanie w środowisku internetowym

 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Beneficjenci: 64 studentów
Wartość dofinansowania: 1 789 621, 61 zł

 

Projekt „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

O projekcie

Informatyka w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach stała się kierunkiem zamawianym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, w ramach programu Kapitał Ludzki Uczelnia może zaoferować studentom jeszcze lepsze warunki studiowania.

 

Nazwa Projektu – „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach”

Projekt „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

 

Celem głównym Projektu jest objęcie przez WSTI w Katowicach specjalnym programem edukacyjnym studentów studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka w okresie od 02.08.2010 do 30.06.2014, co wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych.

 

Uczestnicy Projektu

W ramach Projektu wsparciem są objęci studenci WSTI studiów stacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli studia na pierwszym semestrze w r. akad. 2010/2011 na kierunku informatyka. Grupa ta została wybrana ze względu na niewystarczający odsetek absolwentów kierunków technicznych oraz malejącą liczbę studentów kierunków zamawianych.

 

Wsparcie uczestników Projektu

Wsparcie dla uczestników Projektu polega na:

 • ułatwieniu finansowania studiów poprzez program stypendialny,
 • wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć wyrównawczych,
 • wsparcie najlepszych studentów organizacją zajęć przygotowujących do egzaminów CISCO,
 •  wsparcie najlepszych studentów organizacją staży we współpracy z wybranymi przedsiębiorcami.

 

Podmiotem realizującym Projekt jest Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach.

 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
(32) 207 30 70

Akty prawne

Studenci realizujący projekt „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IV poddziałanie 4.1.2, podlegają pod ustalenia wynikające z następujących dokumentów:

 1. Regulamin studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.
 2. Regulamin rekrutacji i wyboru uczestników do projektu „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” (Tekst znajduje się na tablicy ogłoszeń obok Kwestury)
 3. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce studentom studiów stacjonarnych uczestniczących w projekcie „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” (REGULAMIN STYPENDIÓW)
 4. Umowa edukacyjna.
 5. Umowa o wypłatę stypendium za wyniki w nauce uczestnikowi projektu „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” (Tekst znajduje się na tablicy ogłoszeń obok  Kwestury)
 6. Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. oraz pozostałych zarządzeń i regulacji obowiązujących studentów WSTI w Katowicach.

Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

Stypendia

INFORMUJEMY, ŻE OD 01.10.2012 OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN STYPENDIALNY DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „STUDIUJ INFORMATYKĘ W WSTI W KATOWICACH” ORAZ NOWY WZÓR UMOWY STYPENDIALNEJ

 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
uczestniczących w projekcie „Studiuj informatykę w WSTI w Katowicach” (realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”)

 

Informujemy, że w dniu 21.02.2013 odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej, która przyznała stypendia na semestr letni roku akademickiego 2012/2013.

Korepetycje

Konsultacje z przedmiotu Modelowanie systemów informatycznych z szóstego semestru studiów stacjonarnych odbywać się będą wg terminów przedstawionych poniżej. Studenci proszeni są o rejestrowanie się na zajęcia przy pomocy tabeli.

Prosimy o rejestrowanie się na zajęcia przez stronę internetową WSTI
Adres e-mail do wykładowców tworzy się : imie.nazwisko@wsti.pl

Aktualizacja 19.04.2013

Frekwencja

DLA STUDENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT : „STUDIUJ INFORMATYKĘ W WSTI W KATOWICACH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.2

 

Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć obowiązkowych w semestrze. Suma obowiązujących studenta godzin zajęć na semestrze szóstym wynosi 234 godzin lekcyjnych. Limit godzin nieobecności – 47 godzin zajęć.

Przekroczenie limitu nieobecności jest podstawą do wykreślenia studenta z listy uczestników Projektu.

Skip to content