Decyzją Władz Uczelni sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna semestru zimowego 2022/2023 będzie odbywać się stacjonarnie na terenie Uczelni.

Przedział czasowy sesji:
studia stacjonarne 23.01-19.02.2023 r.
studia niestacjonarne 06.02-19.03.2023 r.

Przypominamy, że z wystawionymi przez wykładowców ocenami studenci zapoznają się korzystając z zakładki Wirtualna Uczelnia.


Studenci nieposiadający zaliczeń z form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty itd.) z modułów objętych egzaminami zgodnie z § 11 pkt 12 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.


Decyzją Dziekana nieprzekraczalnym terminem zamykającym składanie podań dot. realizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów formy stacjonarnej i niestacjonarnej jest 26.03.2023 r.
Ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego, złożenia pracy dyplomowej jest 31.03.2023 r.


Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.
Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy inżynierskiej, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna informatyka I 2022/2023

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa informatyka

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika