Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Do zadań Senatu należy:
 • ustalanie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni,
 • opracowywanie i uchwalanie programów nauczania i planów studiów na poszczególnych kierunkach z uwzględnieniem minimalnych wymogów programowych Rady Głównej, a także analiza działalności dydaktycznej i badawczej jednostek organizacyjnych Uczelni,
 • uchwalanie regulaminu studiów,
 • ustalanie zasad i trybu przyjmowania na studia,
 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
 • opiniowanie tworzenia i znoszenia kierunków studiów,
 • wyrażanie opinii w sprawie umów zawieranych przez Rektora z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • przedkładanie Założycielowi opinii dotyczącej działalności Rektora,
 • opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 • wnioskowanie oraz opiniowanie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora lub Założyciela. Jest organem kolegialnym Uczelni, powoływanym przez ałożyciela.
W skład Senatu wchodzą:
 • Rektor jako przewodniczący,
 • Dziekan Uczelni,
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora,
 • nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
 • przedstawiciele studentów,
 • pracownik niebędący nauczycielem akademickim, wskazany przez Założyciela,
 • przedstawiciel Założyciela.

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content