Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Kwestionariusz osobowy
Jeśli dotyczy.
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Uprzejmie informuję, że obcokrajowcy powinni wpisać w pole "nr PESEL" 11 zer: 00000000000, a w polu "seria i numer dowodu osobistego": AAA000000.
Wpisz swój adres e-mail ponownie.
Adres stałego zameldowania
Wpisz same cyfry, bez spacji, nawiasów i znaku "+", np. 322073100.
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zameldowania)
Posiadane wykształcenie
W pozycji Śr. ocena/nota na świadectwie dojrzałości proszę wpisać sumę uzyskanych procentów z zdawanych przedmiotów pisemnie i ustnie (poziom podstawowy oraz rozszerzony) podzieloną przez liczbę zdawanych przedmiotów. Np. 50% - j. polski pisemnie 40% - j. polski ustnie 60% - j. angielski pisemnie 45% - j.
Służba wojskowa
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
Deklaracja sposobu wnoszenia czesnego
  • Przyjmuję do wiadomości, że mogę dokonać zmiany wybranego sposobu wnoszenia opłat na początku każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października.
  • Zmiana wybranego sposobu wnoszenia opłat wymaga przesłania nowej deklaracji w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: kwestura@wsti.pl (podstawą przyjęcia deklaracji jest otrzymanie e-maila zwrotnego)
Niepełnosprawność
Obcokrajowiec
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Zgody
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia. Udzielona zgoda jest wyrażona na czas określony zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony udostępnionych danych osobowych jest IOD dostępny pod adresem: inspektordanych@wsti.pl. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, a także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie w ramach procesu rekrutacyjnego oraz odbywaniem studiów:
W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie w ramach procesu rekrutacyjnego oraz odbywania studiów:
Wyślij formularz
Wpisz dzisiejszą datę w formacie DD-MM-RRRR czyli np. 20-05-2013
Dane i zgody nieobowiązkowe

Jeżeli posiadasz zdjęcie które może zostać dołączone do formularza rekrutacyjnego i użyte do elektronicznej legitymacji studenckiej możesz dołączyć je teraz. Zdjęcie powinno posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 237 na 294 pixeli, być w formacie *.jpg. Przykładowo, w przypadku skanowania zdjęcia o wymiarach 5 cm na 3,5 cm skan powinien zostać wykonany w rozdzielczości nie mniejszej niź 300 dpi. Jeżeli nie posiadasz takiego zdjęcia możesz dostarczyć je później przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych w punkcie rekrutacyjnym.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook