Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Przedsiębiorczość – jej źródła i istota. Cechy charakteryzujące postawy przedsiębiorcze. Pojęcie przedsiębiorcy. Rodzaje przedsiębiorców. Kompetencje przedsiębiorcze, rola menadżera w kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Pojęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość a formy działalności gospodarczej. Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce wolnorynkowej; uwarunkowania prawne i specyfika działalności w małym rozmiarze. Źródła prawa określające zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna