Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Naukowe i potoczne rozumienie kultury. Definicje i pojęcie. Socjologiczne i antropologiczne pojmowanie kultury. Procesy nabywania kultury. Uczestnictwo w kulturze. Rodzaje i znaczenie instytucji kultury. Społeczne i kulturowe typy osobowości. Wzory kulturowe. Rodzaje zmian kulturowych. Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura narodowa. Zagadnienia socjologii sztuki. Sztuka jako zjawisko społeczno-kulturowe. Tworzenie, obieg i odbiór sztuki. Kultura wysoka a kultura popularna. Wartościowanie zjawisk artystycznych. Kontrkultura. Przemiany kultury masowej. Kicz jako zjawisko kulturowe. Uniformizacja i standaryzacja. Kultura postmodernizmu. Audiowizualność kultury współczesnej.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna