Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata oraz ocenę portfolio. Weryfikowane są także zainteresowania oraz motywacja kandydata. Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być m.in.:

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata oraz ocenę portfolio. Weryfikowane są także zainteresowania oraz motywacja kandydata. Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być m.in.:

  • dorobek i doświadczenie projektowe/artystyczne kandydata (artystyczny lub pokrewany charakter pracy zawodowej, hobby, wykształcenie o profilu artystycznym, itp.),
  • formalne przygotowanie kandydata do studiów artystycznych (ukończone szkoły, kursy, szkolenia, uczestnictwo w zajęciach ognisk plastycznych, grup projektowych, etc., praktyczna znajomość oprogramowania graficznego, itp.),
  • ogólna znajomość trendów projektowych, nurtów artystycznych, itp.,
  • źródła inspracji kandydata (umiejętność wskazania ulubionych artystów i/lub dzieł, czasopism, książek czy serwisów internetowych dot. sztuki, fotografii, rysunku, malarstwa, projektowania - w zależności od zainteresowań kandydata),
  • aktywność kulturalna (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, odwiedzanie galerii, muzeów, teatrów, etc.),
  • ogólna motywacja kandydata do podjęcia studiów o charakterze artystycznym.

Wymienione zagadnienia nie stanowią wyczerpującej listy.

Od kandydata nie jest wymagane wszechstronne przygotowanie. Powinien jednak posiadać przynajmniej podstawy wiedzy o sztuce i projektowaniu, zmysł estetyczny, minimum średniozaawansowane umiejętności warsztatowe oraz motywację do intensywanego kształcenia.

Maksymalna liczba punktów zdobytych za ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata podczas rozmowy wynosi 6 punktów. Minimalna niezbędna liczba punktów warunkująca pozytywną weryfikację kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej za ocenę predyspozycji i umiejętności wynosi 2 punkty.

Pozytywna weryfikacja kandydata pozwalająca zakwalifikować go do III etapu rekrutacji na studia artystyczne na kierunku Grafika wynosi minimum łącznie 4 punkty zdobyte podczas rozmowy kwalifikacyjnej, po 2 punkty uzyskane za portfolio oraz za ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna trwa ok. 10 minut.

Wynik rozmowy jest przedstawiany Kandydatowi bezpośrednio po jej zakończeniu.