Sprawdź kryteria przyjęć i zapisz się na studia!

Sprawdź w jaki sposób zarezerowawać termin rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przed rozpoczęciem formalności rekrutacyjnych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

 

1krok

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE

Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.

 Etap I:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI w Katowicach.

 • Rezerwacja terminu rozmowy kwalifikacyjnej - po zakończeniu rejestracji przez formularz rekrutacyjny, kandydat będzie miał możliwość dokonania rezerwacji, której można dokonać wyłącznie online. Rezerwacja terminu rozmowy jest niezbędna by przystąpić do II etapu rekrutacji.

Etap II:

Rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata. Podczas rozmowy następuje:

 1. weryfikacja zainteresowań oraz przygotowania artystycznego kandydata,
 2. ocena portfolio kandydata obejmującego 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych z zakresu:
  – rysunek (również szkice),
  – malarstwo,
  – rzeźba (fotografie),
  – fotografia,
  – prace multimedialne,
  – prace projektowe.

Portfolio nie musi zawierać prac ze wszystkich wymienionych wyżej kategorii i może zostać przedstawione w formie elektronicznej (plik w formacie PDF, jpg lub html). Tematyka i wielkość (wymiary) prezentowanych prac mogą być dowolne.

Kandydaci proszeni są o wysłanie swojego portfolio na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. co najmniej na dwa dni przed wybranym terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub udostępnienie na ww. adres mail linku kierującego do portfolio. Łączny wymiar przesłanych plików nie powinien przekraczać 20 MB.

Więcej informacji o rozmowie kwalifikacyjnej.

2krok

SKOMPLETUJ DOKUMENTY

Masz pytania?
tel. (32) 207-27-20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Rekrutacji:
Pokój 162, parter, ul. Mickiewicza 29, Katowice

3krok

ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.
Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

Pamietaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap III:

Złożenie dokumentów.

ikona kandydat

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości oraz oryginał do wglądu. Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał.

 • 1 fotografia w formie elektronicznej - zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).

  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji. w przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 • Zaświadczenie lekarskie - wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Grafika (pobierz formularz pdf).

 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Oświadczenie kandydata (pobierz formularz pdf).

ikona kandydat cudzoziemiec 

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu.

 • Kserokopii Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej lub polski/zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

ikona dokument

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

 

4krok

ZOSTAŁEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Po przesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów Jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

Po otrzymaniu od nas informacji o przyjęciu na studia zaloguj się na stronie www.e-rekrutacja.wsti.pl, gdzie sprawdzisz następujące informacje:

• Twój numer albumu
• Symbol grupy, do której zostałeś przydzielony
• Indywidualny numer rachunku bankowego