Etap I: rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna – udział w rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata (więcej o rozmowie).

Etap III: złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – w dniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz może złożyć dokumenty wymagane na studia.

Rekrutacja na 7-semestralne studia licencjackie na kierunku Grafika odbywa się w trzech etapach:

Etap I

Rejestracja elektroniczna  – wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI.

Rezerwacja terminu rozmowy kwalifikacyjnej - po zakończeniu rejestracji przez formularz rekrutacyjny, kandydat otrzymuje na e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji oraz automatycznie generowany indywidualny link umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Rezerwacji terminu rozmowy można dokonać wyłącznie online po uprzednim uzupełnieniu formularza rekrutacyjnego. Rezerwacja terminu rozmowy jest niezbędna by przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji (II etap).


Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna  – udział w rozmowie kwalifikacyjnej ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata. Podczas rozmowy następuje:

 1. weryfikacja zainteresowań oraz przygotowania artystycznego kandydata,
 2. ocena portfolio kandydata obejmującego 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych z zakresu:
  • rysunek (również szkice),
  • malarstwo,
  • rzeźba (fotografie),
  • fotografia,
  • prace multimedialne,
  • prace projektowe.  

Portfolio nie musi zawierać prac ze wszystkich wymienionych wyżej kategorii i może zostać  przedstawione w formie elektronicznej (plik w formacie PDF, jpg lub html). Tematyka i wielkość (wymiary) prezentowanych prac mogą być dowolne.

Więcej informacji o rozmowie kwalifikacyjnej

 


Etap III

UWAGA!
Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin Opłat (Zarządzenie Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2019/2020)

Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (dokument będzie wydany do podpisu w Biurze Rekrutacji).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kandydacie!
Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – w dniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz może złożyć dokumenty wymagane na studia:

 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości* oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu).

 • 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia).

 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Grafika (pobierz formularz: *.pdf).
  – skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacji i po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego złożyć komplet dokumentów,
  – w Biurze Rekrutacji można złożyć wszystkie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego, następnie pobrać skierowanie na badanie i wykonać badanie u lekarza medycyny pracy - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia pozostałych dokumentów i pobrania skierowania

 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 • Orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony. 

* W przypadku tegorocznych maturzystów wypełnienie formularza i złożenie dokumentów będzie możliwe przed odebraniem Świadectwa Dojrzałości, deklarując jego dostarczenie w późniejszym terminie.

 

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu;
  kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

 • Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

W terminie do 14 dni od daty rejestracji w internetowym systemie rejestracji (etap I i II) kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście komplet dokumentów wskazanych wyżej, w tym także złożyć wyniki badania lekarskiego oraz podpisać deklaracją podjęcia nauki i kwestionariusz osobowy.

 

Przeczytaj także:

Zarządzenie nr 161 A/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2019/2020

 _________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja "Krok po kroku" ikona pdf

__________________________________________________________

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia wyższe pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Informacja dla studentów przenoszących się z innej uczelni