Kandydat na studia kierunku Informatyka studia II stopnia o profilu praktycznym powinien posiadać kompetencje obejmujące:

 • wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych nowoczesnych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych;

 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i inżynierskich do formułowania i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w zakresie takich technologii;

 • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania komputerów w wybranym języku programowania, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych;

 • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu architektury, sprzętu i oprogramowania systemów komputerowych;

 • umiejętność pracy w zespole.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka musi posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika oraz spełniać warunki rekrutacji określone stosowną uchwałą Senatu WSTI w Katowicach.

 

UWAGA!
Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin Opłat (Zarządzenie Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2019/2020).

Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (dokument będzie wydany do podpisu w Biurze Rekrutacji).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kandydacie!
Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz powinien złożyć dokumenty wymagane na studia.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia:

 1. Kserokopia dyplomu oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu). Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 69 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

 2. Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

 3. 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia).

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz: *.pdf) –  skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacji i po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego złożyć komplet dokumentów *.

 5. Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 6. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony).

 

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu;
  kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształceniaw Polsce oraz oryginał do wglądu.

 • Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 • W terminie do 14 dni od daty rejestracji w internetowym systemie rejestracji (etap I) kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście komplet dokumentów wskazanych wyżej, w tym także złożyć wyniki badania lekarskiego oraz podpisać deklaracją podjęcia nauki, harmonogram opłat, regulamin oraz kwestionariusz osobowy.

 

DOSTARCZENIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM PODCZAS ZAPISU NA STUDIA!

______________________________________________________________________________________

Rekrutacja "Krok po kroku" ikona pdf

_______________________________________________________

 

Przeczytaj także:

Zarządzenie nr 161 A/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2019/2020

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020