Kandydat na studia kierunku Informatyka studia II stopnia o profilu praktycznym powinien posiadać kompetencje obejmujące:

 • wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych nowoczesnych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych;

 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i inżynierskich do formułowania i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w zakresie takich technologii;

 • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania komputerów w wybranym języku programowania, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych;

 • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu architektury, sprzętu i oprogramowania systemów komputerowych;

 • umiejętność pracy w zespole.

 Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka musi posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika oraz spełniać warunki rekrutacji określone stosowną uchwałą Senatu WSTI w Katowicach.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia:

 1. Wypełnij kwestionariusz osobowy

 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzamin dyplomowego.
  Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

 3. Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

 4. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

 5. 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle).

 6. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).

 7. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz: *.pdf) –  skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacji i po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego złożyć komplet dokumentów *.

 8. Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 9. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony).

 10. Deklaracja podjęcia zajęć (prosimy o zapoznanie się z treścią deklaracji). Dokument będzie do podpisania w Biurze Rekrutacji.

 11. Umowa edukacyjna (prosimy o zapoznanie się z treścią umowy edukacyjnej). Dokument będzie do podpisania wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

 

______________________________________________________________________________________

Rekrutacja "Krok po kroku" ikona pdf

_______________________________________________________

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019.

 

Przeczytaj także:

Zarządzenie nr 152A/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2018/2019.

* w Biurze Rekrutacji można złożyć wszystkie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego, następnie pobrać skierowanie na badanie i wykonać badanie u lekarza medycyny pracy – zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia pozostałych dokumentów i pobrania skierowania.