Etap I : Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II : Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania

Rekrutacja na 7-semestralne studia inżynierskie na kierunku Informatyka odbywa się w dwóch etapach:

Etap I

Rejestracja elektroniczna – wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI.

Etap II

UWAGA!
Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin Opłat (Zarządzenie Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2019/2020).

Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (dokument będzie wydany do podpisu w Biurze Rekrutacji).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kandydacie!
Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz powinien złożyć dokumenty wymagane na studia:

 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości* oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu).

 • 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia).

 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz: *.pdf),
  – skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacji i po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego złożyć komplet dokumentów
  – w Biurze Rekrutacji można złożyć wszystkie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego, następnie pobrać skierowanie na badanie i wykonać badanie u lekarza medycyny pracy - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia pozostałych dokumentów i pobrania skierowania,

 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji),

 • Orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony.

* W przypadku tegorocznych maturzystów wypełnienie formularza i złożenie dokumentów będzie możliwe przed odebraniem Świadectwa Dojrzałości, deklarując jego dostarczenie w późniejszym terminie.

 

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu;

 • Kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu

 • Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

W terminie do 14 dni od daty rejestracji w internetowym systemie rejestracji (etap I) kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście komplet dokumentów wskazanych wyżej, w tym także złożyć wyniki badania lekarskiego oraz podpisać deklaracją podjęcia nauki i kwestionariusz osobowy.

DOSTARCZENIE WSZYSTKICH WARUNKIEM NIEZBĘDNYM PODCZAS ZAPISU NA STUDIA!

 

Przeczytaj także:

Zarządzenie nr 161 A/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w naborze zimowym 2019/2020

_________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja "Krok po kroku" ikona pdf

__________________________________________________________

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia wyższe pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Informacja dla studentów przenoszących się z innej uczelni