Etap I : Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II : Złożenie dokumentów.

Rekrutacja na 7-semestralne studia inżynierskie na kierunku Informatyka odbywa się w dwóch etapach:

Etap I

Rejestracja elektroniczna – wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI w Katowicach.

UWAGA! 

Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin Opłat (Zarządzenie Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na rok akademicki 2022/2023).

Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (dokument będzie wydany do podpisu w Biurze Rekrutacji).


Kandydacie! Chcesz nas odwiedzić? Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

 2. W Biurze Rekrutacji jednocześnie może przebywać 2 kandydatów.


Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz powinien złożyć dokumenty wymagane na studia:

 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu). 

  W przypadku tegorocznych maturzystów wypełnienie formularza i złożenie dokumentów będzie możliwe przed odebraniem Świadectwa Dojrzałości, deklarując jego dostarczenie w późniejszym terminie - tj. do dnia 15 lipca 2022 r., wówczas obowiązkowe jest dostarczenie Oświadczenia kandydata.

 • 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia).

  DOŁĄCZENIE ZDJĘCIA DO FORMULARZA JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO JEGO PRZESŁANIA!

  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji.w przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz: *.pdf),
  (skierowanie na badania może zostać wystawione przez Biuro Rekrutacji już po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),

 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji),

 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony) oraz oryginał do wglądu.

 • Oświadczenie kandydata.

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu;

 • Kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu

 • Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM PODCZAS ZAPISU NA STUDIA!

Uwaga Kandydaci!!!

Na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy dostarczą komplet wymaganych dokumentów oraz dopełnią formalności związanych z zapisem na wybrany kierunek.
Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach bądź złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

_________________________________________________________________________________________________

ikona pdf
Rekrutacja "Krok po kroku"

__________________________________________________________

 

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Informacja dla studentów przenoszących się z innej uczelni