Etap I: Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: Złożenie dokumentów.

Etap I

Rejestracja elektroniczna  – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI.

Etap II

UWAGA!
Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin promocji w opłacie rekrutacyjnej obowiązującej kandydatów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/2023.


Kandydacie! Chcesz nas odwiedzić? Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

 2. Zabierz ze sobą niezbędne środki ochrony osobistej – maseczkę i rękawiczki.

 3. Weź ze sobą długopis, niezbędny do podpisania wymaganych dokumentów.

 4. Przed wejściem do Biura Rekrutacji zdezynfekuj ręce dostępnym środkiem, załóż maseczkę i rękawiczki.

 5. W Biurze Rekrutacji jednocześnie może przebywać 2 kandydatów.

 6. Po każdej wizycie kandydata konieczna jest dezynfekcja stanowiska – jeżeli przyjdziesz do nas wcześniej upewnij się, że możesz już wejść do środka.


Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, która podpisywana jest w trakcie składania dokumentów:
Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

 

Złożenie dokumentów na studia – kandydat powinien złożyć wskazane dokumenty:

 • kserokopia Dyplomu oraz oryginał do wglądu,

 • 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia),

 • 2 x umowa edukacyjna (prosimy o zapoznanie się z treścią Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, druk będzie do pobrania w siedzibie uczelni),

 • dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

W terminie do 14 dni od daty rejestracji w internetowym systemie rejestracji (etap I) kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście komplet dokumentów wskazanych wyżej, podpisać umowę edukacyjną i kwestionariusz osobowy.

 Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia dodatkowo:

 • kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu; kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy),

 • kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu,

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu,

 • wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

DOSTARCZENIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM PODCZAS ZAPISU NA STUDIA!

 _________________________________________________________________________________________________

ikona pdf
Rekrutacja "Krok po kroku"

__________________________________________________________

Przeczytaj także:

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/2023